Asansör Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

ASANSOR YONETMELiGi (2014/33/AB)

BiRiNCi BOLUM

Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Ama?

MADDE 1 – (1) Bu Yonetmeligin amaci; asansorler ve asansorlere ait asansor guvenlik aksamlarinin kargilamalari gereken temel saglik ve guvenlik gereklerini, bu urunlerle ilgili piyasaya arz kogullari ile piyasa gozetimi ve denetimi esaslarini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yonetmelik;

 1. Binalarda ve ingaatlarda kalici olarak hizmet veren ve insanlarin, insan ve yuklerin veya bir kiginin ta§iyiciya zorlanmadan girebildigi ve igindeki ki§inin erigim mesafesinde yer alan kumandalarla teghiz edilmig olan tagiyiciya ulagilabildigi hallerde sadece yuklerin taginmasinin amaglandigi asansorleri,
 2. Birinci fikranin (a) bendinde atifta bulunulan asansorlerde kullanilan ve Ek-III’te listelenen asansor guvenlik aksamlarini,

kapsar.

 • Bu Yonetmelik;
 1. Hizi 0.15 m/s’den buyuk olmayan kaldirma tertibatlarini,
 2. ingaat gantiyelerinde kurulan kaldirma tertibatlarini,
 3. Funikuler dahil olmak uzere kablolu tagima tesisatlarini,
 4. g) Askeri veya polisiye amagli ozel olarak tasarlanan ve inga edilen asansorleri,
 5. Uzerinden ig yapilabilen kaldirma tertibatlarini,
 6. Maden ocagi vinglerini,
 7. Sanatsal icraat sirasinda sanatgilarin kaldirilmasina yonelik kaldirma tertibatlarini,
 8. Ta§it araglarina monte edilmig kaldirma tertibatlarini,
 9. Makinalara bagli olan ve makina uzerindeki bakim ve muayene noktalari dahil olmak uzere, sadece galigma istasyonlarina erigim amaciyla tasarlanan kaldirma tertibatlarini,
 10. Digli rayda galigan trenleri,
 11. Yuruyen merdivenler ve mekanik yuruyug bantlarini,

kapsamaz.

 • Asansorler veya asansor guvenlik aksamlarina dair, bu Yonetmeligin atifta bulundugu risklerin tamami ya da bir bolumunun ilgili diger mevzuat hukumleri kapsamina girmesi durumunda bu Yonetmelik hukumleri uygulanmaz veya uygulanmasi durdurulur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yonetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayili Urunlere iligkin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanuna dayanilarak hazirlanmigtir.

Avrupa Birligi mevzuatina uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yonetmelik, Uye Ulkelerin Asansorler ve Asansorlerin Guvenlik Aksamlarina iligkin Yasalarinin Uyumlagtirilmasi Hakkindaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/AB sayili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alinarak Avrupa Birligi mevzuatina uyum gergevesinde hazirlanmigtir.

Tanimlar

MADDE 5 – (1) Bu Yonetmelikte gegen;

 1. AB: Avrupa Birligini,
 2. Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kurulugu tarafindan bir uygunluk degerlendirme kurulugunun belirli bir uygunluk degerlendirme faaliyetini yerine getirmek uzere ilgili uyumlagtirilmig standartlarin belirledigi gerekleri ve uygulanabildigi yerlerde ilgili sektorel duzenlemelerde ongorulen ek gerekleri kargiladiginin resmi olarak kabulunu,
 3. Asansor: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla agi yapan kilavuzlar boyunca hareket eden bir tagiyicisi olan kaldirma tertibatini veya sabit bir seyir yolu uzerinde esnek olmayan kilavuzlar uzerinde olmasa da hareket eden kaldirma tertibatini,
 4. g) Asansor monte eden: Asansorun tasarimindan, imalatindan, montajindan ve piyasaya arzindan sorumlu olan gergek veya tuzel kigiyi,
 5. Bakanlik: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligini,

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 1. “CE” igareti: Asansor veya asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelik temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugunu gosteren, asansor monte eden veya imalatgi tarafindan ili§tirilen i§areti,
 2. Dagitici: Asansor guvenlik aksamini tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatgi veya ithalatgi di§indaki gergek veya tuzel ki§iyi,
 3. Geri gagirma: Asansorun sokulmesi ve guvenli bir gekilde imha edilmesi amaciyla alinan onlemi veya daha onceden asansor monte edene veya son kullaniciya ulagmig olan asansor guvenlik aksaminin iadesini amaglayan onlemi,
 4. iktisadi igletmeci: Asansor monte edeni, imalatgiyi, yetkili temsilciyi, ithalatgiyi ve dagiticiyi,
 5. imalatgi: Kendi adi veya ticari markasi altinda asansor guvenlik aksami imal eden veya tasarlanmig veya imal edilmig asansor guvenlik aksamina sahip olan ve pazarlayan gergek veya tuzel kigiyi,
 6. ithalatgi: Asansor guvenlik aksamini yurtdigindan ithal ederek piyasaya arz eden Turkiye’de yerlegik gergek veya tuzel kigiyi,
 7. Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
 8. Model asansor: Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini tagiyan, objektif parametrelere gore tarif edilen model asansore uyumlu olan asansor guvenlik aksamlarinin kullanildigi ve teknik dosyasinda gosterildigi temsili bir asansoru,
 9. Piyasaya arz: Asansor guvenlik aksaminin piyasada ilk kez bulundurulmasini veya asansorun ticari veya kamu faaliyetleri kapsaminda ucretli veya ucretsiz olarak kullaniminin saglanmasini,
 10. Piyasada bulundurma: Asansor guvenlik aksaminin ticari bir faaliyet yoluyla bedelli veya bedelsiz olarak dagitim veya kullanim igin piyasaya saglanmasini,
 11. Piyasadan gekmek: Tedarik zincirindeki bir asansor guvenlik aksaminin piyasada bulunmasini onlemek amaciyla alinan her turlu onlemi,
 12. Tagiyici: Asansorun, insanlarin ve/veya yuklerin kaldirilmasi veya indirilmesi amaciyla tagindigi bolumunu,
 13. Teknik gartname: Asansor veya asansor guvenlik aksami igin kargilanmasi gereken teknik gereklilikleri tanimlayan dokumani,
 14. o) TURKAK: Turk Akreditasyon Kurumunu,
 15. Uygunluk degerlendirmesi: Bu Yonetmelik kapsamindaki asansor veya asansor guvenlik aksaminin temel saglik ve guvenlik gereklerini kargilayip kargilamadigini tanimlayan sureci,
 16. r) Uygunluk degerlendirme kurulugu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak uzere uygunluk degerlendirme faaliyetlerini gergeklegtiren kurulugu,
 17. s) Uyumlagtirilmig standart: Uyumlagtirilmig Avrupa Birligi mevzuatini uygulamak amaciyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardini,
 18. g) Uye ulke: Avrupa Birligi uyesi ulkeyi,
 19. t) Yetkili temsilci: imalatgi veya asansor monte eden tarafindan kendi adina belirli gorevleri ustlenmek uzere yazili sozlegme ile yetkilendirilmig Turkiye’de yerlegik gergek veya tuzel kigiyi,

ifade eder.

iKiNCi BOLUM

Serbest Dola?im, Piyasaya Arz Etme, Piyasada Bulundurma ve
Hizmete Sunma, Temel Saglik ve Guvenlik Gerekleri ve
Asansorun Monte Edildigi Binalar ve in$aatlar

Serbest dola$im

MADDE 6 – (1) Bakanlik, bu Yonetmelige uygun asansorlerin piyasaya arzini, hizmete sunulmasini veya asansor guvenlik aksamlarinin piyasada bulundurulmasini yasaklamaz, sinirlamaz ya da engellemez.

 • Fuarlarda, sergilerde veya tanitimlarda gorunur bir igaretin, asansorlerin veya asansor guvenlik aksamlarinin bu Yonetmelige uygun olmadigini ve uygun hale getirilene kadar satiga gikarilamayacagini agikga gostermesi durumunda Bakanlik, bu Yonetmelik hukumlerine uymayan asansorlerin veya asansor guvenlik aksamlarinin sergilenmesini engellemez. Tanitim sirasinda, kigilerin korunmasi igin yeterli guvenlik onlemleri alinir.
 • Bu Yonetmelik, asansorler hizmete sunuldugunda veya kullanildiginda, asansorlerde sorun olmasi durumunda, kigilerin korunmasini saglamak uzere ilgili diger mevzuat ile uyumlu olmak ve bu Yonetmelikte belirtilmeyen bir gekilde asansorlerin degigtirilmesi anlamina gelmemek kaydiyla Bakanligin gerekli diger yasal duzenlemeleri yapma hakkini engellemez.

Piyasaya arz etme, piyasada bulundurma ve hizmete sunma

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

MADDE 7 – (1) Bakanlik, bu Yonetmelik ile uyumlu olacak §ekilde sadece amacina uygun olarak monte edilen, bakimi yapilan ya da kullanilan asansorlerin, bu Yonetmelik kapsaminda piyasaya arz edilebilmesi ve hizmete sunulabilmesi igin gerekli tum onlemleri alir.

 • Bakanlik, piyasada yalnizca bu Yonetmelik hukumlerine uygun §ekilde bir araya getirilen, bakimi yapilan ve amacina uygun olarak kullanilan asansor guvenlik aksamlarinin, piyasada bulundurulmasini ve hizmete sunulmasini saglayacak onlemleri alir.

Temel saglik ve guvenlik gerekleri

MADDE 8 – (1) Bu Yonetmelik kapsamindaki asansorler, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini kargilar.

 • Bu Yonetmelik kapsamindaki asansor guvenlik aksamlari, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini kargilar ve bir araya getirildigi asansorun soz konusu gerekleri kargilamasini saglar.

Asansorun monte edildigi binalar ve ingaatlar

MADDE 9 – (1) Bakanlik, bu Yonetmelik kapsaminda binada veya ingaatta monte edilen asansorun uygun igletilmesini ve guvenli kullanimini saglamak uzere, binadaki galigmadan veya ingaattan sorumlu kigi ile asansor monte edenin uygun tedbirleri almalari ve gerekli bilgileri birbirlerine sunmalari igin tum onlemleri alir.

 • Bakanlik, asansorlerin galigmasi ve guvenligi igin asansor kuyusunun temel saglik ve guvenlik gerekleri haricinde herhangi bir boru tertibati, tel sistemi ya da donanim igermemesini saglayacak gerekli tum onlemleri alir.

UCUNCU BOLUM

iktisadi igletmecilerin Yukumlulukleri

Asansor monte edenin yukumlulukleri

MADDE 10 – (1) Asansor monte eden asansorun piyasaya arzinda, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerine uygun gekilde tasarlanmasini, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini saglar.

 • Asansor monte eden, teknik dosyayi hazirlar ve 19 uncu maddede belirtilen uygunluk degerlendirme iglemini yapar veya yaptirir. Asansor monte eden, asansorun bu Yonetmelikte belirtilen uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini kargiladigini uygunluk degerlendirme iglemiyle ispatlamasi durumunda AB uygunluk beyanini duzenleyerek asansore e§lik etmesini saglar ve “CE” i§aretini ili§tirir.
 • Asansor monte eden asansorun teknik dosyasini, AB uygunluk beyanini ve uygulanabildigi yerlerde onayli karari veya onayli kararlari asansorun piyasaya arzindan itibaren on yil sureyle muhafaza eder.
 • Asansor monte eden asansorun risk tagimasi durumunda, kullanicilarin saglik ve guvenligini korumak amaciyla ortaya gikan riski aragtirir, uygun goruldugunde asansor ile ilgili uygunsuzluk ve yapilan gikayetlerin kayitlarini tutar.
 • Asansor monte eden tip, parti veya seri numarasi gibi tanimlamaya yarayan tum bilgileri asansorun tagimasini saglar.
 • Asansor monte eden piyasaya arz ettigi asansorun uzerinde kendi adini, tescilli ticari unvanini veya tescilli ticari markasini ve kendisiyle iletigime gegilecek adres bilgisini bulun Adres, asansor monte eden ile irtibata gegilecek tek noktayi belirtir. iletigim bilgisi, Turkge veya nihai kullanicilarin kolayca anlayabilecegi ve Bakanligin kabul edecegi bir dilde olur.
 • Asansor monte eden piyasaya arz edilen asansorun, Ek-I’in 6.2. maddesinde atif yapilan ve Turkge hazirlanan talimata uymasini saglar. Soz konusu talimatin bir etiketleme olmasi halinde dahi agik ve anlagilir olmasi saglanir.
 • Asansor monte eden piyasaya arz edilmig olan asansorun, bu Yonetmelige uygun olmadigini bildigi veya bilmesinin gerektigi hallerde, asansorun uygun hale getirilmesi igin ivedilikle gerekli duzeltici onlemleri alir. Buna ilaveten, asansor monte eden, asansorun risk tagimasi durumunda, ozellikle uygunsuzluklari ve soz konusu uygunsuzluklari giderecek onlemleri igeren ayrintili bilgiyi Bakanliga sunar.
 • Asansor monte eden, Bakanligin talebi uzerine asansorun bu Yonetmelige uygunlugunu gosteren Turkge veya Bakanligin kabul edecegi bir dilde tum bilgi ve belgeyi yazili veya elektronik ortamda saglar. Piyasaya arz edilen asansorde tespit edilen riskleri gidermek igin duzeltici faaliyet talebi olmasi durumunda, asansor monte eden Bakanlik ile igbirligi yapar.

imalatginin yukumlulukleri

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

MADDE 11 – (1) imalatgi, asansor guvenlik aksamlarinin piyasaya arzinda 8 inci maddenin ikinci fikrasina uygun §ekilde tasarim ve imalat yapar.

 • imalatgi, gerekli teknik dosyayi duzenler ve 18 inci maddede yer alan uygunluk degerlendirme iglemini yapar veya yaptirir. Uygunluk degerlendirme iglemi sonucunda, asansor guvenlik aksaminin uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugunun saglanmasi ile imalatgi, AB uygunluk beyanini duzenleyerek asansor guvenlik aksamina e§lik etmesini saglar ve “CE” i§aretini ili§tirir.
 • imalatgi, asansor guvenlik aksami ile ilgili teknik dosyayi, AB uygunluk beyanini ve uygulanabildigi yerlerde diger onayli kararlari asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan itibaren on yil sureyle muhafaza eder.
 • imalatgi, seri uretimde yapilan iglemlerin bu Yonetmelige uygunlugunun devamliligini saglar. Asansor guvenlik aksaminin tasarimindaki veya ozelliklerindeki veya uyumlagtirilmig standartlarda veya asansor guvenlik aksaminin uygunluguna ili§kin olarak bildirilen diger teknik gartnamelerdeki degigiklikler yeterli gekilde dikkate alinir. Asansor guvenlik aksaminin tagidigi riske uygun olarak imalatgi, tuketicilerin saglik ve guvenligini korumak igin piyasada bulunan asansor guvenlik aksamlarindan alinan numune uzerinden testler yapar, inceler ve gerektiginde gikayetlerin, uygun olmayan asansor guvenlik aksamlarinin ve asansor guvenlik aksamlarina iligkin geri gagirmalarin kaydini tutar ve dagiticilar ile asansor monte edenleri bu gozetim faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirir.
 • imalatgi, tip, parti veya seri numarasi gibi tanimlamaya yarayan diger bilgilerin asansor guvenlik aksami uzerinde bulundurulmasini veya asansor guvenlik aksaminin boyutunun veya yapisinin buna izin vermemesi durumunda, gerekli bilginin 22 nci maddenin birinci fikrasinda belirtilen etiket uzerinde bulunmasini saglar.
 • imalatgi, asansor guvenlik aksami uzerinde kendi adini, tescilli ticari unvanini veya tescilli ticari markasini ve temasa gegilebilecek iletigim adresinin bulundurulmasini saglar. Bunun mumkun olmamasi halinde soz konusu bilginin, 22 nci maddenin birinci fikrasinda belirtilen etiket uzerinde bulunmasi saglanir. Adres, imalatgi ile irtibata gegilebilecek tek noktayi belirtir. iletigim bilgisi, Turkge veya nihai kullanicilarin kolayca anlayabilecegi ve Bakanligin kabul edecegi bir dilde olur.
 • imalatgi, asansor guvenlik aksamina iligkin Ek-I’in 6.1. maddesinde atif yapilan talimati, son kullanici ile Bakanlik tarafindan kolaylikla anlagilacak dilde hazirlar. Soz konusu talimatin, bir etiketleme olmasi halinde dahi agik ve anlagilir olmasi saglanir.
 • imalatgi, piyasaya arz edilmig olan asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelige uygun olmadigini bildigi veya bilmesinin gerektigi hallerde, asansor guvenlik aksamini uygun hale getirmek, gerektiginde piyasadan gekmek veya geri gagirmak igin gerekli duzeltici onlemleri ivedilikle alir. Buna ilaveten, asansor guvenlik aksaminin risk tagimasi durumunda, imalatgi, piyasada bulundurulan asansor guvenlik aksamina iligkin, ozellikle uygunsuzluk ve alinmasi gereken duzeltici onlemi igeren ayrintili bilgiyi Bakanliga ivedilikle bildirir.
 • imalatgi talep uzerine, asansor guvenlik aksaminin uygunlugunun kanitlanmasi igin gerekli tum bilgi ve belgeleri Turkge veya Bakanligin kabul edecegi bir dilde yazili olarak veya elektronik ortamda Bakanliga sunar. Piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksaminda tespit edilen riskleri gidermek igin duzeltici faaliyet talebi olmasi durumunda, imalatgi Bakanlik ile igbirligi yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 12 – (1) Bir imalatgi veya asansor monte eden, yazili bir sozlegme ile yetkili temsilci gorevlendirebilir. Ancak, 10 uncu maddenin birinci fikrasi veya 11 inci maddenin birinci fikrasinda yer alan yukumlulukler ile 10 uncu maddenin ikinci fikrasi veya 11 inci maddenin ikinci fikrasinda yer alan teknik dosya duzenleme yukumlulugu yetkili temsilcinin yukumlulukleri arasinda yer almaz.

 • Yetkili temsilci, imalatgi veya asansor monte edenden aldigi yetkiler gergevesinde faaliyet gosterir. Bu yetki, yetkili temsilcinin her durumda agagida yer alan hukumler kapsaminda belirtilen gorevleri yerine getirmesine izin verir:
 1. Yetkili temsilci, piyasaya arz edilen asansor veya asansor guvenlik aksami igin duzenlenen AB uygunluk beyanini ve asansor monte edenin veya imalatginin kalite sistemi onayli kararlarini, Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda on yil sureyle muhafaza eder.
 2. Yetkili temsilci, Bakanligin gerekgeli talebi olmasi halinde asansorun veya asansor guvenlik aksamlarinin uygunlugunu gosteren tum bilgi ve belgeyi saglar.
 3. Yetkili temsilci, Bakanligin talebi uzerine yetkisi kapsaminda asansor veya asansor guvenlik aksami igin belirlenen risklerin giderilmesi igin yapilacak faaliyette Bakanlik ile igbirligi yapar.

ithalatginin yukumlulukleri

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

MADDE 13 – (1) ithalatgi, sadece uygun asansor guvenlik aksamlarini piyasaya arz eder.

 • ithalatgi asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan once, imalatginin 18 inci maddede yer alan uygunluk degerlendirme iglemini tamamlamig olmasini saglar. ithalatgi, imalatgi tarafindan teknik dosyanin hazirlandigini, asansor guvenlik aksaminin “CE” i§aretini ta§idigini, asansor guvenlik aksamina AB uygunluk beyaninin ve gerekli belgelerin eglik ettigini ve imalatginin 11 inci maddenin beginci ve altinci fikralarinda yer alan hukumlere uygun davrandigini garanti eder. ithalatgi, asansor guvenlik aksaminin 8 inci maddenin ikinci fikrasina uygun olmadigini bildigi veya bilmesinin gerektigi hallerde, uygun hale getirilinceye kadar asansor guvenlik aksamini piyasaya arz edemez. Ayrica ithalatgi, asansor guvenlik aksaminin risk tagimasi durumunda imalatgiyi ve Bakanligi bilgilendirir.
 • ithalatgi adini, tescilli ticari unvanini veya tescilli ticari markasini ve iletigime gegilecek adresini, asansor guvenlik aksaminin uzerinde bulunmasini Bunun mumkun olmamasi halinde soz konusu bilginin urunun ambalaji uzerinde veya ekli bir belge uzerinde bulunmasini saglar. iletigim bilgisi, Turkge veya nihai kullanicilarin kolayca anlayabilecegi ve Bakanligin kabul edecegi bir dilde olur.
 • ithalatgi, asansor guvenlik aksami igin duzenlenen talimatin Ek-I’in 6.1. maddesinde belirtildigi bigimde Turkge veya nihai kullanicilarin kolayca anlayabilecegi ve Bakanligin kabul edecegi bir dilde hazirlanmasini saglar.
 • ithalatgi, kendi sorumlulugu altinda asansor guvenlik aksaminin 8 inci maddenin ikinci fikrasinda yer alan gereklere zarar vermeyecek gekilde saklanmasini veya nakledilmesini saglar.
 • ithalatgi, asansor guvenlik aksaminin risk tagimasi durumunda, kullanicinin saglik ve guvenligini korumak amaciyla piyasada bulundurulan asansor guvenlik aksaminin ornek testini gergeklegtirir, gerekli gorulmesi halinde asansor guvenlik aksaminin uygunsuzlugunu aragtirir ve geri gagirir, asansor guvenlik aksaminin uygunsuzlugu ve geri gagirma iglemine dair gikayet kayitlarini tutar, dagitici ve asansor monte edeni bu faaliyetler konusunda bilgilendirir.
 • ithalatgi, piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelige uygun olmadigini bildigi veya bilmesinin gerektigi hallerde, asansor guvenlik aksaminin uygun hale getirilmesine yonelik gerekli duzeltici faaliyeti ivedilikle yapar, gerekli gorulen hallerde urunu piyasadan geker veya geri gagirir. Ayrica ithalatgi, piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksaminin risk tagimasi durumunda, ozellikle uygunsuzlugu ve uygunsuzluk igin yapilacak olan duzeltici faaliyeti igeren ayrintili bilgiyi Bakanliga ivedilikle saglar.
 • ithalatgi, piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksami ile ilgili AB uygunluk beyanini, uygulanabildigi yerlerde diger onayli kararlari, teknik dosyanin bir kopyasini Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda on yil sure ile muhafaza eder ve talebi uzerine Bakanliga sunar.
 • ithalatgi talep uzerine, asansor guvenlik aksaminin uygunlugunun kanitlanmasi igin gerekli tum bilgi ve belgeleri Turkge veya Bakanligin kabul edecegi bir dilde yazili olarak veya elektronik ortamda Bakanliga sunar. ithalatgi talep edildiginde, piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksaminin tagidigi riskleri gidermek amaciyla yapacagi herhangi bir faaliyet igin Bakanlik ile igbirligi yapar.

Dagiticrnrn yukumlulukleri

MADDE 14 – (1) Dagitici, asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzinda bu Yonetmelik gerekliliklerine uygun gekilde faaliyette bulunur.

 • Dagitici, asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan once, asansor guvenlik aksaminin “CE” igaretini, AB uygunluk beyanini, Ek-I’in 6.1. maddesinde yer alan ve son kullanicinin kolayca anlayabilecegi gekilde Turkge hazirlanan gerekli belge ve talimati tagidigini ve imalatgi ile ithalatginin 11 inci maddenin beginci ve altinci fikralari ile 13 uncu maddenin uguncu fikrasinda belirtilen gerekliliklere uygun oldugunu dogrular. Dagitici, piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelige uygun olmadigini bildigi veya bilmesinin gerektigi hallerde, asansor guvenlik aksaminin uygun hale getirilene kadar piyasaya arzina izin vermez. Dagitici, asansor guvenlik aksaminin risk tagimasi durumunda, Bakanlik tarafindan sorumlu tutulacak imalatgiyi veya ithalatgiyi ve Bakanligi bilgilendirir.
 • Dagitici, kendi yukumlulugu altindaki asansor guvenlik aksaminin 8 inci maddenin ikinci fikrasinda yer alan gereklere zarar vermeyecek gekilde saklanmasini veya nakledilmesini saglar.
 • Dagitici, piyasada bulundurulan asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelige uygun olmadigini bildigi veya bilmesinin gerektigi hallerde, soz konusu asansor guvenlik aksaminin guvenli hale getirilmesi, piyasadan gekilmesi veya geri gagrilmasi igin uygun duzeltici onlemlerin alindigini teyit eder. Dagitici, piyasada bulundurulan asansor guvenlik aksaminin risk tagimasi durumunda, uygunsuzluk ve uygunsuzluk igin alinan onemlere iligkin ayrintili bilgiyi Bakanliga ivedilikle saglar.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Dagitici, Bakanligin gerekgeli bir talebi olmasi durumunda, asansor guvenlik aksaminin uygunlugunun kanitlanmasi igin gerekli tum bilgi ve belgeleri Turkge veya Bakanligin kabul edecegi bir dilde yazili olarak veya elektronik ortamda Bakanliga sunar. Dagitici, talep edildiginde piyasada bulundurulan asansor guvenlik aksaminin ta§idigi riskleri gidermek igin yapacagi herhangi bir faaliyet igin Bakanlik ile igbirligi yapar.

imalatginin yukumlulugunun ithalatgi ve dagiticiya uygulandigi durumlar

MADDE 15 – (1) Bu Yonetmeligin amaci dogrultusunda ithalatgi veya dagitici, adi ve ticari markasiyla asansor guvenlik aksamini piyasaya arz etmesi veya bu Yonetmelige uygunlugu etkileyebilecek gekilde piyasaya arz edilen asansor guvenlik aksaminda tadilat gergeklegtirmesi durumunda imalatgi olarak kabul edilir ve 11 inci maddede yer alan yukumlulukleri yerine getirir. iktisadi i$letmecilerin tanimlanmasi

MADDE 16 – (1) iktisadi igletmeci talep uzerine;

 1. Kendisine asansor guvenlik aksamini saglayan herhangi bir iktisadi igletmeci,
 2. Asansor guvenlik aksamini tedarik ettigi herhangi bir iktisadi igletmeci,

hakkindaki bilgiyi Bakanliga sunar.

 • iktisadi igletmecinin, kendisine asansor guvenlik aksami tedarik edildikten sonra on yil ve kendisi tarafindan soz konusu asansor guvenlik aksaminin tedariki saglandiktan sonra on yil boyunca birinci fikrada belirtilen bilgiyi sunabilmesi gerekir.

DORDUNCU BOLUM

Asansorlerin ve Asansor Guvenlik Aksamlarinin Uygunlugu

Asansor ve asansor guvenlik aksamlarina iligkin uygunluk varsayimi

MADDE 17 – (1) Avrupa Birligi ResmT Gazetesi’nde referans numaralari yayimlanmig uyumlagtirilmig standartlara veya bunlara kargilik gelen uyumlagtirilmig Turk standartlarina veya bunlarin ilgili bolumlerine uygun olan asansor ve asansor guvenlik aksamlarinin, bu standartlar veya ilgili bolumleri kapsaminda Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun oldugu varsayilir.

Asansor guvenlik aksamlarinin uygunluk degerlendirme iglemleri

MADDE 18 – (1) Asansor guvenlik aksamlarina agagida yer alan uygunluk degerlendirme iglemlerinden biri uygulanir.

 1. Model asansor guvenlik aksamina Ek-IV’un Bolum A’sina gore AB tip incelemesi uygulanir ve Ek- IX’a gore rastgele kontrol iglemi gergekle§tirilir.
 2. Model asansor guvenlik aksamina Ek-IV’un Bolum A’sina gore AB tip incelemesi uygulanir ve Ek- Vl’ya gore urun kalite guvencesine dayali tipe uygunluk iglemi gergekle§tirilir.
 3. Ek-VII’ye gore tam kalite guvenceye dayali uygunluk iglemi gergekle§tirilir.

Asansorlerin uygunluk degerlendirme iglemleri

MADDE 19 – (1) Asansorlere a§agida yer alan uygunluk degerlendirme i§lemlerinden birisi uygulanir.

 1. Ek-IV Bolum B’ye gore AB tip incelemesine tabi olan model asansore uygun §ekilde tasarlanan ve imal edilen asansorun;
 • Ek-V’e gore son muayenesi,
 • Ek-X’a gore urun kalite guvencesine dayali tipe uygunlugu,
 • Ek-XII’ye gore uretim kalite guvencesine dayali tipe uygunlugu.
 1. Ek-XI’e gore onayli bir kalite sistemi altinda tasarlanan ve imal edilen asansorun;
 • Ek-V’e gore son muayenesi,
 • Ek-X’a gore kalite guvenceye dayali tipe uygunlugu,
 • Ek-XII’ye gore uretim kalite guvencesine dayali tipe uygunlugu.
 1. Ek-VIII’e gore birim dogrulamasi.

5) Ek-XI’e gore tam kalite guvencesi ile tasarim uygunluk muayenesi.

 • Birinci fikranin (a) ve (b) bentlerindeki durumlarda, asansorun tasarim ve imalatindan sorumlu olan ki§i ile asansorun montaj ve testinden sorumlu olan ki§inin ayni ki§i olmamasi halinde, asansorun tasarim ve imalatindan sorumlu olan ki§i asansorun dogru ve guvenli bir §ekilde monte edilmesini ve test edilmesini saglamak uzere gerekli bilgi ve belgeyi diger ki§iye temin eder.
 • Model asansor ile yenilenen model asansor arasindaki tum izin verilen degi§iklikler teknik dosyaya azami ve asgari degerler ile birlikte agik bir §ekilde i§lenir.
 • Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerinin saglanmasi igin parga listesinin benzerligi hesaplama yapilarak ve/veya temel tasarim planinda gosterilerek agiklanir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

AB uygunluk beyani

MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyani, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerinin yerine getirildigini belirtir.

 • AB uygunluk beyani, Ek-II’de yer alan igerige gore duzenlenir ve Ek-V ila Ek-XII arasinda yer alan hususlari ihtiva eder ve surekli olarak guncellenir. Asansor veya asansor guvenlik aksaminin AB uygunluk beyani, Bakanlik tarafindan gerekli gorulmesi durumunda Turkge veya ba?ka bir dilde tercume ettirilir.
 • Asansor veya asansor guvenlik aksaminin, birden fazla AB uygunluk beyani gerektirmesi durumunda, tum mevzuat igin tek bir AB uygunluk beyani duzenlenir. Soz konusu beyanda uyulan mevzuata gerekli atif yapilir.
 • AB uygunluk beyanini duzenleyen imalatginin ve asansor monte edenin sirasiyla asansor guvenlik aksami ve asansor ile ilgili bu Yonetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirdigi ve soz konusu uygunluk ile ilgili sorumlulugun imalatgi ve asansor monte eden tarafindan ustlenildigi kabul edilir.

“CE” i;aretlemesinin genel kurallari

MADDE 21 – (1) “CE” i?aretlemesi, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yururluge konulan “CE” i?areti Yonetmeligine gore yapilir.

“CE” isaretlemesinin ve diger i;aretlerin ili;tirilmesi ifin genel kurallar ve ;artlar

MADDE 22 – (1) “CE” i?areti, her bir asansor kabinine ve her bir asansor guvenlik aksami uzerine gorunur, okunakli ve kalici §ekilde ili§tirilir. Aksi durumda, asansor guvenlik aksami uzerine bir etiket ile ayri ?ekilde ili§tirilir.

 • “CE” i?areti, asansor veya asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan once ili?tirilir.
 • “CE” i?areti, a?agida belirtilen uygunluk degerlendirme i?lemlerinin tamamlanmasi sonrasinda onaylanmi? kurulu? kimlik kayit numarasini bulunduracak ?ekilde asansor uzerine ili?tirilir.
 1. Ek-V’e gore son muayene,
 2. Ek-VIII’e gore birim dogrulamasi,
 3. Ek-X, Ek-XI veya Ek-XIl’ye gore kalite guvencesi.
 • “CE” i?areti, a?agida yer alan uygunluk degerlendirme i?lemlerinin tamamlanmasi sonrasinda onaylanmi? kurulu? kimlik kayit numarasini bulunduracak ?ekilde asansor guvenlik aksamina ili?tirilir.
 1. Ek-Vl’ya gore urun kalite guvencesi,
 2. Ek-VIl’ye gore tam kalite guvencesi,
 3. Ek-IX’a gore asansor guvenlik aksaminin tipe uygunlugunun rastgele kontrolu.
 • Onaylanmi? kurulu? kimlik kayit numarasi, onaylanmi? kurulu?un kendisi veya kendi talimatlari dogrultusunda imalatgi veya onun yetkili temsilcisi veya asansor monte eden veya onun yetkili temsilcisi tarafindan ili?tirilir. “CE” i?areti ve onaylanmi? kurulu? kimlik kayit numarasi, ozel bir risk veya kullanimi tanimlayan herhangi bir i?aretlemenin oncesinde kullanilabilir.
 • Bakanlik, “CE” i?aretlemesi ile ilgili yururlukte olan mevzuatin dogru bir ?ekilde uygulanmasi igin bir mekanizma kurar ve “CE” i?aretinin temel amaci di?inda kullanilmamasina yonelik gerekli tedbirleri alir.

BE§iNCi BOLUM

Yetkili Kurulu; ve Onaylanmi; Kurulu;lar

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlik, bu Yonetmelik kapsaminda uguncu taraf uygunluk degerlendirme i?lemlerini yerine getirmek uzere gorevlendirilmesini uygun buldugu kurulu?lara dair bildirimi, Ekonomi Bakanligi araciligiyla Komisyona ve uye ulkelere bildirir.

Yetkili kurulu;

MADDE 24 – (1) Bakanlik, 29 uncu maddede belirtilen hukumleri de igerecek ?ekilde onaylanmi? kurulu? adayi uygunluk degerlendirme kurulu?unun degerlendirilmesi, gorevlendirilmesi ve izlenmesi igin gerekli yontemlerin olu?turulmasindan sorumlu olan yetkili kurulu?tur.

Yetkili kurulu;un sorumluluklari

MADDE 25 – (1) Bakanlik, uygunluk degerlendirme kurulu?lari ile arasinda gikar ili?kisi bulunmayacak ?ekilde faaliyetini yurutur.

 • Bakanlik, objektif ve tarafsiz olarak faaliyetini yurutur.
 • Bakanlik, onaylanmi? kurulu? olarak gorevlendirilecek olan uygunluk degerlendirme kurulu?larina ili?kin tum kararlarin yetkin personelce alinmasi ve bu personelin onaylanmi? kurulu? hakkinda yeterlilik incelemesi yapmi? olan personelden farkli olmasini saglar.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Bakanlik, uygunluk degerlendirme kurulu§lan tarafindan yurutulen faaliyetleri veya uygunluk degerlendirme kuruluglarina ticari veya rekabet esasli danigmanlik hizmeti sunamaz veya teklif edemez.
 • Bakanlik, kendisine sunulan bilginin gizliligini saglar.
 • Bakanlik, onaylanmig kuruluglar ile ilgili gorevlerini yerine getirmek uzere yeterli sayida yetkin personel istihdam eder.

Yetkili kurulugun bilgilendirme yukumlulugu

MADDE 26 – (1) Bakanlik onaylanmig kurulug adayi uygunluk degerlendirme kuruluglarinin yeterliliklerini degerlendirme, bu kuruluglari onaylanmig kurulug olarak gorevlendirme, bildirme ve denetleme yontemleri ile bu yontemlerde meydana gelen degigiklikleri Ekonomi Bakanligi araciligi ile Komisyona bildirir.

Onaylanmig kuruluglara ilijkin gereklilikler

MADDE 27 – (1) Onaylanmig kurulug olabilmek amaciyla Bakanliga bagvuran uygunluk degerlendirme kurulugu, bu maddede belirtilen tum gereklilikleri saglar.

 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, ulusal mevzuata uygun bir gekilde kurulur ve tuzel kigiligi haiz olur.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugunun, asansoru veya asansor guvenlik aksamini degerlendiren bagimsiz uguncu taraf bir kurulug olmasi gerekir. Uygunluk degerlendirme kurulugu, degerlendirdigi asansorun veya asansor guvenlik aksaminin tasarimi, imalati, tedariki, monte edilmesi, kullanimi veya bakiminda yer alan igletmeleri temsil eden bir mesleki veya ticari birlige bagli olmasi durumunda, herhangi bir menfaat gozetmedigini ve bagimsiz hizmet verdigini kanitladigi surece onaylanmig kurulug olarak degerlendirilebilir.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, bu kurulugun ust duzey yonetimi ve uygunluk degerlendirme iglemini yuruten personeli, degerlendirilen asansorun veya asansor guvenlik aksaminin tasarimcisi, imalatgisi, tedarikgisi, monte edeni, satin alani, mal sahibi, kullanani veya kullanimini surduren kigi veya bu ki§inin temsilcisi olamaz.
 • Dorduncu fikrada belirtilen durum, uygunluk degerlendirmesine tabi tutulan asansorlerin veya asansor guvenlik aksamlarinin, uygunluk degerlendirme kurulugunun faaliyetleri igin gerekli olan kullanimini veya kigisel amaglarla kullanimini engellemez. Bu durum ayrica, imalatgi veya asansor monte eden ile uygunluk degerlendirme kurulugu arasindaki teknik bilgi degigimini engellemez.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, bu kurulugun ust duzey yonetimi ve uygunluk degerlendirme iglemini yuruten personeli, degerlendirilen asansorlerin veya asansor guvenlik aksamlarinin tasariminda, imalatinda veya ingasinda, pazarlanmasinda, montajinda, kullaniminda veya bakiminda bulunan taraflarin veya temsilcilerinin faaliyetlerinde dogrudan yer alamaz. Uygunluk degerlendirme kurulugu, ozellikle danigmanlik hizmeti gibi bildirimin yapildigi faaliyetler ile ilgili karar verme bagimsizligini ve mesleki gerekliliklerin yerine getirilmesini olumsuz yonde etkileyebilecek higbir faaliyette bulunamaz ve bu faaliyete igtirak edemez.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu gube, temsilcilik veya yuklenicilerin yuruttugu uygunluk degerlendirme faaliyetinin gizliligini, bagimsizligini ve tarafsizligini saglar.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu ve onun personeli, yuksek seviyede gerekli teknik yeterlilige ve mesleki donanima sahip olacak gekilde uygunluk degerlendirme faaliyetini yurutur ve soz konusu faaliyetin sonunda almig oldugu karari, ozellikle mali konular olmak uzere etkilenebilecek her turlu baskidan, tegvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kigi veya kigilerden bagimsiz olarak uygular.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, Ek-IV ila Ek-XII arasinda gorevlendirildigi kapsamdaki uygunluk degerlendirme faaliyetlerinin kendisi tarafindan yapilmasi veya soz konusu faaliyetlerin kendi adina veya sorumlulugunda yapilmasi durumunda, bu faaliyetleri yerine getirebilecek yeterlilige sahip olmalidir. Uygunluk degerlendirme kurulugu, gorevlendirildigi her bir asansor veya asansor guvenlik aksami tipi veya kategorisi ile uygunluk degerlendirme iglemi igin her zaman kendi yetki ve sorumlulugu altinda;
 1. Uygunluk degerlendirme iglemini gergeklegtirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun tecrubeye sahip personel,
 2. Uygunluk degerlendirme igleminin geffafligini ve yeniden yapilmasini saglayan iglemlere iligkin gereken beyanlari, onaylanmig kurulug olarak yurutulen gorevler ile diger faaliyetleri arasindaki farki ortaya koyan uygun politikalar ve iglemler,

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 1. Taahhut ettigi i§in buyuklugu, faaliyet gosterdigi sektor, organizasyon yapisi, soz konusu urunun teknolojik olarak karmagiklik derecesini ve uretim surecinin hacmini ve vasfini dikkate alan faaliyetlerin gergeklegmesi igin gerekli usulu,

ile ilgili gereklilikleri saglar.

 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, uygunluk degerlendirme faaliyeti ile baglantili teknik ve idari gorevlerini yerine getirmek igin uygun bir yere ve tum gerekli ekipmana veya imkanlara sahip olmalidir.
 • Uygunluk degerlendirme iglemini gergeklegtirmekten sorumlu personelin;
 1. Uygunluk degerlendirme kurulugunun onaylanmig kurulug olarak gorevlendirildigi kapsamda, tum uygunluk degerlendirme iglemlerini kapsayan teknik ve mesleki egitime,
 2. Uygunluk degerlendirmesi igin yeterli bilgiye ve yetkiye,
 3. Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri, gegerli uyumlagtirilmig standartlar ve mevzuatta yer alan ilgili hukumler ve bunlara iligkin diger mevzuat konusunda bilgiye,
 4. g) Uygunluk degerlendirme iglemini gosteren sertifikalari, kayitlari ve raporlari duzenleyebilecek yeterlilige,

sahip olmasi gerekir.

 • Uygunluk degerlendirme kurulugunun ust duzey yonetiminin ve uygunluk degerlendirme iglemini gergeklegtirmekten sorumlu personelinin tarafsizligi guvence altina alinir. Uygunluk degerlendirme kurulugunun ust duzey yonetiminin ve uygunluk degerlendirme iglemlerini yuruten personelinin ucretleri, gergeklegtirilen degerlendirme sayisina veya degerlendirme sonuglarina bagli tutulamaz.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, sorumlulugun ulusal mevzuata gore kamu tarafindan ustlenilmedigi veya Bakanligin uygunluk degerlendirme iglemi igin dogrudan sorumluluga sahip olmadigi surece, mesleki sorumluluk sigortasini yaptirmak zorundadir.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugunun personeli Bakanlikla olan iligkileri haricinde, Ek-IV ila Ek- XII arasinda yer alan uygunluk degerlendirme iglemlerinde belirlenen gorevlerini yuruturken elde edilen tum bilgi hakkinda mesleki gizliligi saglar ve mulkiyet haklarini korur.
 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 38 inci madde uyarinca asansorler igin Komisyon tarafindan kurulmug Onaylanmig Kuruluglar Koordinasyon Grubunun faaliyetlerine igtirak eder veya uygunluk degerlendirme igleminde gorev alan personelinin bu faaliyete katilimi igin haberdar olmasini saglar. Uygunluk degerlendirme kurulugu, galigmalar sonucunda ortaya gikan idari karar ve dokumani genel rehber olarak kullanilir.

Onaylanmi? kurulu?larm uygunlugu varsayimi

MADDE 28 – (1) Uyumlagtirilmig standartlarda veya bunlarin kisimlarinda ortaya konulan kriterler, 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kapsiyorsa ve uygunluk degerlendirme kurulugu da bu kriterlere uygun oldugunu kanitlayabiliyorsa, soz konusu kurulugun 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kargiladigi kabul edilir.

Onaylanmi? kurulujlarin $ube, temsilcilik ve yuklenicileri

MADDE 29 – (1) Onaylanmig kurulug, uygunluk degerlendirme iglemi ile baglantili belirli gorevleri bir yukleniciye yaptirdigi veya bir gube veya temsilciligini bu igler igin kullandigi hallerde, bunlarin 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kargilamasini saglar ve bu duruma iligkin olarak Bakanligi bilgilendirir.

 • Onaylanmig kuruluglar, gube, temsilcilik ve yuklenicileri tarafindan yurutulen faaliyetlere iligkin her turlu sorumlulugu ustlenirler.
 • Faaliyetler, ancak mugterinin uygun gormesi halinde bir gube, temsilcilik veya yuklenici tarafindan yurutulur.
 • Onaylanmig kuruluglar, gube, temsilcilik ve yuklenicinin niteliklerinin degerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi gegen taraflarin Ek-IV ila Ek-XII arasinda yer alan uygunluk degerlendirme iglemlerinde yuruttugu faaliyetlere iligkin belgeleri, gerektiginde Bakanliga sunmak uzere muhafaza ederler.

Bildirim bajvurusu

MADDE 30 – (1) Uygunluk degerlendirme kurulugu, onaylanmig kurulug olarak gorevlendirilmek uzere Bakanliga bagvuru yapar.

(2) Onaylanmig kurulug bagvurusu, kurulugun asansorler veya asansor guvenlik aksamlari igin yetkin oldugunu ileri surdugu uygunluk degerlendirme iglemi veya iglemlerine iligkin bir agiklamanin yanisira mevcut olmasi halinde soz konusu uygunluk degerlendirme 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kargiladigini dogrulayan ve TURKAK tarafindan yayimlanan bir akreditasyon sertifikasi ile birlikte yapilir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Uygunluk degerlendirme kurulugu, akreditasyon sertifikasi sunamadigi durumlarda, 27 nci maddede belirtilen gerekliliklere uygunlugunun dogrulanmasi, taninmasi ve duzenli olarak izlenmesi igin gerekli olan tum belgeye dayali kanitlari Bakanliga sunar.

Bildirim sureci

MADDE 31 – (1) Bakanlik yalnizca, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri saglayan uygunluk degerlendirme kuruluglarini gorevlendirir.

 • Bakanlik, gorevlendirilmesi uygun bulunan kuruluglari Ekonomi Bakanligi araciligiyla Komisyona ve uye ulkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklagim Onaylanmig Kuruluglar Bilgi Sistemi kullanilarak yapilir.
 • Gorevlendirme bildiriminde, uygunluk degerlendirme iglemi ile ilgili tum ayrintilar, asansorlere veya asansor guvenlik aksamlarina yonelik uygunluk degerlendirme iglemine veya iglemlerine iligkin yetkinlige dair kanitlar yer alir.
 • Bakanlik, gorevlendirme bildiriminin 30 uncu maddenin ikinci fikrasinda belirtilen bir akreditasyon sertifikasina dayanmadigi durumlarda, onaylanmig kurulug olarak gorevlendirilecek uygunluk degerlendirme kurulugunun yetkinligini, kurulugun duzenli olarak izlenecegini ve 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kargilamayi surdurecegini temin edecek duzenlemelere sahip oldugunu dogrulayan kanit niteligindeki tum belgeleri, Ekonomi Bakanligi araciligiyla Komisyona ve uye ulkelere sunar.
 • Kurulug, akreditasyon sertifikasinin kullanildigi durumlarda bildirimden sonraki iki hafta igerisinde veya akreditasyon sertifikasinin kullanilmadigi durumlarda bildirimden sonraki iki ay iginde Komisyon ve uye ulkeler tarafindan itiraz edilmedigi surece Bakanlik tarafindan onaylanmig kurulug olarak atanir. Ancak, boyle bir kurulug bu Yonetmeligin amaglari dogrultusunda onaylanmig kurulug olarak kabul edilir.
 • Bakanlik, onaylanmig kurulugun bildiriminden sonra ortaya gikan herhangi bir degi§ikligi Ekonomi Bakanligi vasitasi ile Komisyona ve uye ulkelere bildirir.

Onaylanmi? kurulug kimlik kayit numarasi

MADDE 32 – (1) Onaylanmig kurulug olmak uzere bildirimi yapilan uygunluk degerlendirme kuruluguna Komisyon tarafindan bir kimlik kayit numarasinin tahsis edilmesi ile birlikte, Bakanlik bu kurulugu onaylanmig kurulug olarak gorevlendirir.

(2) Onaylanmig kurulug, birden fazla mevzuat kapsaminda gorevlendirilse dahi, Avrupa Komisyonu tarafindan verilen tek bir kimlik kayit numarasi ile faaliyetlerini yurutur.

Bildirimde yapilan degigiklikler

MADDE 33 – (1) Bakanlik, onaylanmig kurulugun 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri kargilamadigini veya yukumluluklerini yerine getirmedigini belirlemesi veya bu konuda bilgilendirilmesi durumunda, bahsi gegen yukumluluklerini yerine getirmekteki yetersizligin veya gereklilikleri kargilamamasinin onemine gore onaylanmig kurulugun faaliyetini kisitlar, askiya alir veya onaylanmig kurulug statusune son verir. Bakanlik, bu durum hakkinda Ekonomi Bakanligi vasitasi ile Komisyona ve uye ulkelere ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetinin kisitlanmasi, askiya alinmasi veya onaylanmig kurulug statusune son verilmesi halinde ya da onaylanmig kurulugun faaliyetini kendi istegi ile sona erdirdigi durumlarda, Bakanlik, soz konusu onaylanmig kurulugun dosyalarinin bagka bir onaylanmig kurulug tarafindan igleme alinmasini ve talepleri halinde kendisine sunulmak uzere hazir bulundurulmasini saglar.

Onaylanmig kuruluglarin yeterliligine ili?kin itiraz

MADDE 34 – (1) Bakanlik onaylanmig kurulugun gorevlendirilmesine ili§kin temel olugturan veya onaylanmig kurulugun yeterliligini koruduguna dair tum bilgileri, talebi dogrultusunda Komisyona sunulmak uzere Ekonomi Bakanligina iletir.

(2) Bakanlik, Komisyon veya uye ulkelerden birinin Bakanligin gorevlendirdigi bir onaylanmig kurulugun teknik yeterliliginin ve ilgili mevzuata uygunlugunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayili Turkiye-Avrupa Birligi Ortaklik Konseyi Kararinin 4 uncu maddesinde belirtilen usulu takip eder.

Onaylanmig kuruluglarin yukumlulukleri

MADDE 35 – (1) Onaylanmig kuruluglar, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen uygunluk degerlendirme iglemlerine uygun olarak uygunluk degerlendirmesini gergeklegtirirler.

(2) Uygunluk degerlendirmesi, geffaflik igerisinde ve iktisadi igletmeciler igin gereksiz ek yuk yaratmayacak gekilde mevzuata uygun olarak yurutulur. Onaylanmig kurulug, taahhut ettigi igin

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

buyuklugunu, faaliyet gosterdigi sektoru, organizasyon yapisini, soz konusu urunun teknolojik olarak karmagiklik derecesini ve uretim surecinin hacmini veya ozelligini dikkate alarak faaliyetini yurutur. Bu durumda onaylanmig kurulug bu Yonetmelik kapsamindaki asansorlerin veya asansor guvenlik aksamlarinin uygunlugu igin ongorulen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alir.

 • Onaylanmig kurulug, bu Yonetmelik temel saglik ve guvenlik gereklerinin veya uyumlagtirilmig standartlarin veya diger teknik ozelliklerin asansor monte eden veya imalatgi tarafindan yerine getirilmedigini tespit etmesi durumunda, asansor monte edenden veya imalatgidan gerekli duzeltici tedbirleri almasini ister ve duzeltici tedbir alinincaya kadar asansor monte edene veya imalatgiya belge duzenlemez.
 • Onaylanmig kurulug, uygunluk sertifikasinin verilmesinin ardindan uygunlugun izlenmesi surecinde, asansorun veya asansor guvenlik aksaminin ilgili gerekleri kargilamadigini tespit etmesi durumunda, asansor monte eden veya imalatgidan gerekli olan duzeltici her turlu tedbirin alinmasini ister ve gereken hallerde belgesini veya onay kararini, askiya alir veya iptal eder.
 • Onaylanmig kurulug, duzeltici tedbirlerin alinmadigini veya alinan tedbirlerin istenen etkiyi gostermedigini tespit etmesi durumunda, her turlu belgeyi uygun gekilde kisitlar, askiya alir veya iptal eder.

Onaylanmig kuruluglarin kararina itiraz

MADDE 36 – (1) Bakanlik, onaylanmig kuruluglarin kararlarina kar§i bir itiraz yonteminin bulunmasini saglar.

Onaylanmig kuruluglarin bilgilendirmeye iligkin yukumlulugu MADDE 37 – (1) Onaylanmig kuruluglar;

 1. Bir belgenin veya onay kararinin reddedilmesi, kisitlanmasi, askiya alinmasi veya iptal edilmesi durumunu,
 2. Gorevlendirme kapsamina veya gartlarina etki eden her durumu,
 3. Uygunluk degerlendirme iglemlerine ili§kin olarak Bakanliktan aldiklari herhangi bir bilgi talebini, g) Talep uzerine, bildirildikleri kapsamda yurutulen uygunluk degerlendirme faaliyetleri ve

sinirotesi faaliyetler ile yuklenicilerin faaliyetlerini de igeren diger faaliyetleri,

Bakanliga bildirirler.

(2) Onaylanmig kuruluglar, olumsuz sonuglari ve talep uzerine olumlu sonuglara iligkin gerekli bilgiyi, ayni tipteki asansorler veya asansor guvenlik aksamlarini kapsayan benzer uygunluk degerlendirme iglemlerini yuruten, bu Yonetmelik kapsaminda gorevlendirilmig olan diger onaylanmig kuruluglara saglarlar.

Onaylanmig kuruluglarin koordinasyonu

MADDE 38 – (1) Bakanlik, Komisyon tarafindan ilgili AB mevzuati kapsaminda olugturulan asansor onaylanmig kuruluglar grubunun galigmalarina onaylanmig kuruluglarin dogrudan veya temsilcileri vasitasiyla katilmasini saglar.

ALTINCI BOLUM

Asansorlerin ve Asansor Guvenlik Aksamlarinin Piyasa Gozetimi ve Denetimi Piyasaya arz edilen asansorler veya asansor guvenlik aksamlarinin piyasa gozetimi ve denetimi MADDE 39 – (1) Bakanlik, asansorlerin ve asansor guvenlik aksamlarinin piyasa gozetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayili Bakanlar Kurulu Karariyla yururluge konulan Urunlerin Piyasa Gozetimi ve Denetimine Dair Yonetmelik hukumlerini uygular.

Ulusal duzeyde risk tagiyan asansorler veya asansor guvenlik aksamlarina yonelik iglemler MADDE 40 – (1) Bakanlik, bu Yonetmelik kapsaminda bulunan asansor veya asansor guvenlik aksaminin insan sagligi ve guvenligine veya uygun hallerde mulkiyetin korunmasina yonelik risk tegkil ettigine dair yeterli sebep bulunmasi halinde, soz konusu asansor veya asansor guvenlik aksamini, bu Yonetmelikte yer alan ilgili tum gerekleri kapsayacak gekilde bir degerlendirmeye tabi tutar. ilgili iktisadi igletmeci gerektiginde Bakanlik ile igbirligi yapar.

 • Bakanlik, asansorun bu Yonetmelikte yer alan gereklere uygun olmadigina karar vermesi durumunda, ivedilikle asansor monte edenden soz konusu asansoru ilgili gereklere uygun hale getirmesi igin riskin buyuklugu ile orantili makul bir sure vererek uygun duzeltici onlemlerin alinmasini talep eder.
 • Bakanlik, asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelikte yer alan gerekleri yerine getirmedigine karar vermesi durumunda ivedilikle ilgili iktisadi igletmeciden, asansor guvenlik aksaminin ilgili gereklere uygun hale getirilmesi igin riskin buyuklugu ile orantili uygun duzeltici onlemlerin alinmasini, asansor guvenlik aksaminin piyasadan gekilmesini veya geri gagrilmasini makul bir sure vererek talep eder.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Bakanlik konu hakkinda ilgili onaylanmig kurulugu bilgilendirir.
 • ikinci ve uguncu fikralarda yer alan onlemler, Urunlerin Piyasa Gozetimi ve Denetimine Dair Yonetmelik hukumleri dahilinde uygulanir.
 • Bakanlik, uygunsuzlugun sadece ulke gapinda olmadigini dugundugunde, degerlendirme sonuglari ve iktisadi igletmecilerden almasini istedigi tedbirler hakkinda Ekonomi Bakanligi araciligiyla Komisyonu ve uye ulkeleri bilgilendirir.
 • iktisadi igletmeci, piyasada bulundurdugu tum asansorler ve asansor guvenlik aksamlarina iligkin uygun duzeltici tedbirin alinmasini saglar.
 • Asansor monte eden tarafindan ikinci fikrada belirtilen sure igerisinde gereken duzeltici tedbirin alinmadigi takdirde Bakanlik, asansorun piyasaya arzini kisitlama veya yasaklama ya da kullanimini engelleme veya geri gagirma olmak uzere tum tedbirleri alir.
 • iktisadi igletmeci tarafindan uguncu fikrada belirtilen sure igerisinde gereken duzeltici tedbirin alinmadigi takdirde Bakanlik, asansor guvenlik aksaminin piyasada bulunmasini kisitlama veya yasaklama ya da piyasadan gekme veya geri gagirma olmak uzere tum tedbirleri alir.
 • Bakanlik, Ekonomi Bakanligi araciligiyla Komisyonu ve uye ulkeleri derhal bu onlemlerden haberdar eder.
 • Onuncu fikrada belirtilen bilgilendirme, ozellikle uygunsuz asansor veya asansor guvenlik aksaminin tanimlanmasi igin gerekli olan ayrintili verileri, urunun mengeini, iddia edilen uygunsuzlugu ve ilgili riski, ulkede alinan tedbirin suresi ile niteligi yaninda iktisadi igletmeci tarafindan ileri surulen savunmalari da igerir. Bakanlik, asansor veya asansor guvenlik aksaminin uygunsuzlugunun, bu Yonetmelik kapsamindaki temel saglik ve guvenlik gereklerini kargilamadigindan veya 17 nci maddede belirtilen uyumlagtirilmig standartlardaki eksikliklerden kaynaklandigini belirtir.
 • Bakanlik, Avrupa Birligi pazarinda baglatilan bir igleme iligkin Komisyon tarafindan iletilen bilgiye istinaden, ilgili asansor veya asansor guvenlik aksaminin uygunsuzluguna dair uygulanmasini kabul ettigi bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrica, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarini, Ekonomi Bakanligi araciligiyla Komisyona ve uye ulkelere bildirir.
 • Bakanlik tarafindan alinan gegici bir onleme herhangi bir uye ulke veya Komisyon tarafindan onuncu fikrada bahsedilen bilgilerin alinmasini takip eden ug ay igerisinde itiraz edilmezse soz konusu onlem hakli kabul edilir.
 • Bakanlik, asansor veya asansor guvenlik aksami ile ilgili olarak, asansor guvenlik aksaminin piyasadan gekilmesi gibi, uygun kisitlayici onlemlerin gecikmeksizin alinmasini saglar.

Koruma onlemleri

MADDE 41 – (1) 40 inci maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fikralarinda belirtilen tedbire kargi uye ulkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafindan yapilan inceleme sonucunda, soz konusu tedbirin hakli bir gerekgeye dayanmadigina hukmedilirse, Bakanlik tedbiri yururlukten kaldirir.

Risk ta$iyan asansorler veya asansor guvenlik aksamlarinin uygunlugu

MADDE 42 – (1) 40 inci maddenin birinci fikrasina gore gergeklegtirilen denetim sonucunda, bir asansorun bu Yonetmelige uygun olmasina ragmen insan sagligi ve guvenligi veya uygun hallerde mulkiyetin korunmasina yonelik risk tegkil ettigi tespit edilirse Bakanlik, risk ile orantili olacak gekilde asansor monte edenden, asansordeki riskin ortadan kaldirilmasi igin gerekli tum tedbirleri almasini talep eder veya asansorun kullanimini makul bir sure boyunca kisitlar veya yasaklar.

 • 40 inci maddenin birinci fikrasina gore gergeklegtirilen denetim sonucunda, bir asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelige uygun olmasina ragmen insan sagligi ve guvenligi veya uygun hallerde mulkiyetin korunmasina yonelik risk tegkil ettigi tespit edilirse, Bakanlik, risk ile orantili olacak gekilde ilgili iktisadi igletmeciden, asansor guvenlik aksaminin piyasaya arz edildiginde risk tegkil etmemesi igin gerekli tum tedbirleri almasini veya urunu piyasadan gekmesini veya makul bir sure igerisinde geri gagirmasini talep eder.
 • iktisadi igletmeci, piyasada bulundurdugu ve piyasaya arz ettigi butun asansorlere veya asansor guvenlik aksamlarina iligkin her turlu uygun duzeltici tedbirin alinmasini saglar.
 • Bakanlik, uguncu fikrada belirtilen duzeltici tedbire iligkin Ekonomi Bakanligi vasitasi ile Komisyonu ve uye ulkeleri ivedilikle bilgilendirir. Soz konusu bilgilendirme mevcut butun ayrintiyi, ozellikle ilgili asansor veya asansor guvenlik aksaminin tanimlanmasi igin gerekli olan veriyi, urunun mengeini ve tedarik zincirini, riskin tanimi ile ulkede alinan tedbirin suresini ve niteligini igerecek gekilde yap

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • ekli uygunsuzluk

MADDE 43 – (1) 40 inci maddede belirtilen hususlara aykiri olmamak ko?uluyla Bakanlik, a?agida yer alan uygunsuzluklarin tespit edilmesi durumunda iktisadi i?letmeciden soz konusu uygunsuzluklarin giderilmesini talep eder:

 1. “CE” i?aretinin, “CE” i§areti Yonetmeligine uygun olmayacak bir §ekilde asansore veya asansor guvenlik aksamina ili§tirilmi§ olmasi,
 2. “CE” i?aretinin, asansore veya asansor guvenlik aksamina ili?tirilmemi? olmasi,
 3. “CE” i?aretinin, 22 nci maddeye uygun olacak §ekilde onaylanmi? kurulu? kimlik kayit numarasi ile birlikte ili?tirilmemesi veya soz konusu maddeye aykiri olacak ?ekilde ili§tirilmi§ olmasi,
 4. g) AB uygunluk beyaninin duzenlenmemi? olmasi,
 5. AB uygunluk beyaninin dogru bigimde duzenlenmemi? olmasi,
 6. Ek-IV’un Bolum A’si ve B’si, Ek-VII, Ek-VIII ve Ek-XI’de yer alan teknik dosyanin mevcut olmamasi veya tamamlanmami? olmasi,
 7. Asansor monte eden, imalatgi veya ithalatginin adinin, ticari unvaninin veya tescilli ticari markasinin veya adresinin, 10 uncu maddenin altinci fikrasina, 11 inci maddenin altinci fikrasina ve 13 uncu maddenin uguncu fikrasina uygun olacak ?ekilde belirtilmemi? olmasi,
 8. Asansor veya asansor guvenlik aksaminin tanimlanmasini saglayan bilginin, 10 uncu maddenin be?inci fikrasina ve 11 inci maddenin be?inci fikrasina uygun bir ?ekilde yer almamasi,
 9. g) Asansor veya asansor guvenlik aksami igin duzenlenen talimatin, 10 uncu maddenin yedinci fikrasinda ve 11 inci maddenin yedinci fikrasinda belirtildigi ?ekilde birlikte bulunmamasi veya belgelerin uygulanabilir gerekliliklere uygun olmamasi.

(2) Bakanlik, birinci fikrada belirtilen uygunsuzlugun devam etmesi durumunda, asansorun kullanimmin kisitlanmasina veya yasaklanmasina; asansor guvenlik aksaminin piyasada bulunmasinin yasaklanmasina veya kisitlanmasina veya piyasadan gekilmesine veya geri gagrilmasina dair butun uygun tedbiri alir.

YEDiNCi BOLUM
Cejitli ve Son Hukumler

Komite i?lemleri

MADDE 44 – (1) Bakanlik Komisyon tarafindan kurulan asansor komitesinin gali?malarina katilim

saglar.

idari yaptirimlar

MADDE 45 – (1) Bakanlik, bu Yonetmelik hukumlerinin iktisadi i?letmeciler tarafindan ihlal edilmesi durumunda, iktisadi i?letmecilere yonelik 4703 sayili Kanunda yer alan idari yaptirimlari, etkili, orantili ve caydirici olacak ?ekilde uygular.

Atiflar

MADDE 46 – (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayili ResmT Gazete’de yayimlanan Asansor Yonetmeligi (95/16/AT)’ne yapilan butun atiflar, bu Yonetmelige yapilmi? sayilir.

Yururlukten kaldirilan yonetmelikler

MADDE 47 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayili ResmT Gazete’de yayimlanan Asansor Yonetmeligi (95/16/AT) ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayili ResmT Gazete’de yayimlanan Asansor Yonetmeligi (95/16/AT) yururlukten kaldirilmi?tir.

Gegici hukumler

GECiCi MADDE 1 – (1) Bakanlik, bu Yonetmeligin yayimi tarihinden once piyasaya arz edilmekle birlikte, bu Yonetmelik hukumlerine de uygun olan ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayili ResmT Gazete’de yayimlanan Asansor Yonetmeligi (95/16/AT) kapsaminda yer alan asansorlerin hizmete sunulmasini veya asansor guvenlik aksamlarinin piyasada bulundurulmasini engellemez.

(2) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayili ResmT Gazete’de yayimlanan Asansor Yonetmeligi (95/16/AT) kapsaminda onaylanmi? kurulu? tarafindan duzenlenen sertifika veya karar, bu Yonetmelik kapsaminda da Bakanlik tarafindan gegerli sayilir.

Yururluk

MADDE 48 – (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yururluge girer.

Yurutme

MADDE 49 – (1) Bu Yonetmelik hukumlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakani yurutur.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

Ek-I

TEMEL SAGLIK VE GUVENLiK GEREKLERi

Ba^langiy Hiikiinileri

 1. Temel saglik ve guvenlik gerekleri altindaki yukumlulukler, ancak asansor monte eden veya imalat9i tarafindan planlanan §ekilde kullanildigi takdirde, asansorun veya asansor guvenlik aksaminin soz konusu tehlikeye maruz kalacagi durumlarda uygulanir.
 2. Bu Yonetmeligin igerdigi temel saglik ve guvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, mevcut teknigin durumuyla, bunlarin ortaya koydugu hedeflere ula§ilamayabilir. Bu gibi durumlarda, mumkun oldugu kadar geni§ ol9ude, asansor veya asansor guvenlik aksami bu hedeflere yakin bir §ekilde tasarlanir ve imal edilir.
 3. imalat9i ve asansor monte eden, kendi urunlerine uygulanan butun her §eyi belirleme ve monte amaciyla tehlikeleri degerlendirme zorunlulugu altindadir. Bu degerlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanir ve imal edilir. imalat9i ve asansor monte edenin, asansor veya asansor guvenlik aksamiyla ilgisi olan tum tehlikeleri tanimlamak amaciyla risk degerlendirmesi yurutmesi zorunludur. Bu degerlendirme sonucunu dikkate alarak imalat9i veya asansor monte eden tarafindan bu urunler tasarlanir ve yapilir.
 4. Genel
  • Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT)’nin uygulanmasi

Bu Ek kapsaminda yer almamasina ragmen muhtemel bir tehlikenin mevcut olmasi halinde, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT)’nde yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri uygulanir. Herhangi bir olayda Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT)’nin Ek-I’inin 1.1.2. maddesinde belirtilen temel saglik ve guvenlik gerekleri uygulanir.

 • Ta^iyici

Her asansorun ta§iyicisi bir kabin olmalidir. Bu kabin, asansor monte eden tarafindan belirlenen, asansorun ta§iyacagi azami ki§i sayisina ve anma yuk degerine kar§ilik gelen bo§lugu ve mukavemeti saglayacak §ekilde tasarlanir ve imal edilir.

Asansorun insan ta§ima ama9li olmasi durumunda ve boyutlari izin vermesi halinde, kabin engellilerin giri§ini ve kullanimini zorla§tirmayan ve bu ki§ilerin kullanimini kolayla§tiran uygun tanzime imkan saglayacak §ekilde tasarlanir ve imal edilir.

 • Asilma ve destek ^ekilleri

Kabinin asilma ve/veya destek §ekilleri, bunlarin baglantilari ve diger u9 par9alari, kullanim §artlarini, kullanilan malzemeyi ve imalat §artlarini dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam guvenligi temin etmek ve kabinin du§me riskini asgariye indirmek uzere se9ilmeli ve tasarlanmalidir.

Kabini asmak i9in halatlar veya zincirler kullanildigi takdirde, her birinin ayri tutturma noktasi olan en azindan iki bagimsiz halat veya zincir bulunmalidir. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlenmesi veya 9evrim olu§turulmasi gerekli olmadiginda, hi9bir baglanti veya ek yerinin olmamasi gerekir.

 • Yukun kontroli (a^iri hiz dahil)
  • Asansorler, hesaplanan yuk a§ildiginda normal 9ali§masini onleyecek §ekilde tasarlanirlar, imal edilirler ve monte edilirler.
  • Asansorler, a§iri hiz sinirlayici cihaz donanimina sahip olmalidir. Bu gereklilik, a§iri hiz onleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansorlere uygulanmaz.
  • Hizli asansorler, hiz izleyici ve hiz sinirlayici cihaz donanimina sahip olmalidir.
  • Surtunmeli makaralarla 9ali§an asansorler, 9ekme halatlarinin makaralar uzerinde dengesini saglayacak §ekilde tasarlanmalidir.
 1. Makina
 • Butun insan asansorlerinin kendi bagimsiz asansor makinesinin bulunmasi gerekir. Bu gereklilik, kar§i agirlik yerine ikinci bir kabin kullanilan asansorler i9in uygulanmaz.
 • Asansor monte eden, asansor makinelerinin ve asansorun diger ilgili aksam ve par9alarinin bulundugu yerlere, acil durum ve bakim halleri di§inda girilememesini saglar.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

1.6. Kontroller

 • Yaninda refakat9isi olmayan engelli ki§ilerin kullanimi igin ama9lanan asansorlerin kumanda cihazlari, buna gore tasarlanir ve yerle§tirilir.
 • Kumandalarin i§levleri a9ik9a belirtilir.
 • Bir asansor grubunun 9agirma devreleri, payla§ilmi§ veya birbirlerine bagli olabilirler.
 • Elektrikli donanim a§agidaki §artlari yerine getirecek §ekilde monte edilir ve baglanir:
 • Dogrudan asansore baglantisi olmayan devreler ile kari§tirilma ihtimali olmamalidir.
 • Elektrik enerjisi yuk altinda kesilebilmelidir.
 • Asansorun hareketleri ayri bir elektrik guvenlik devresinde bulunan elektrik guvenlik cihazina baglanmalidir.
 • Elektrik tesisatindaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.
 1. Kabin di^mdaki ki^ilere yonelik tehlikeler
  • Asansor kabinin hareket ettigi asansor kuyusuna, acil durum ve bakim halleri di§inda, ula§ilamamasini temin edecek guvenlik onlemleri tasarlanir ve yapilir. Bir ki§i bu bo§luga girmeden once asansorun normal kullanimi imkansiz hale getirilmelidir.
  • Asansor, kabin u9 pozisyonlarindan birindeyken ezilme riskini onleyecek §ekilde tasarlanir ve yapilir.

U9 pozisyonlarin otesinde serbest bo§luk veya siginma alani ile bu ama9 saglanir.

Ancak belirli durumlarda, bu 9e§it bir 9ozumun yerine getirilmesinin imkansiz oldugu ozellikle mevcut binalarda, soz konusu riskin onlenmesi i9in farkli uygulanabilir yontemler kullanilabilir.

 • Kabinin katlardan giri§ ve 9iki§lari, tasarlanmi§ kullanim §artlari i9in yeterli mekanik dayanima sahip asansor kapilari ile donatilmi§ olmasi gerekir.

Kilitleme sistemi normal 9ali§ma esnasinda;

 • Butun durak kapilari kapali ve kilit tertibati kilitli olmadigi takdirde, kasitli veya kasitsiz olarak 9ali§tirilsa dahi kabinin hareketine ba§lamasini,
 • Kabin hala hareket halindeyken ve onceden belirlenmi§ kat seviyesi di§inda iken durak kapilarinin a9ilmasini,

onlemesi gerekir.

Ancak, kapilar a9ikken butun seviyeleme hareketlerine belirli bolgelerde, seviyeleme hizinin denetlenmesi §artlariyla izin verilebilir.

 1. Kabin i9indeki ki^ilere yonelik tehlikeler
  • Asansor kabini, havalandirma a9ikliklari haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak uzere tam boy duvarlarla tamamen kapali olmali ve tam boy kapilari olmalidir. Bu kapilar kapali olmadigi surece, bu Ekin 2.3. maddesinde bahsi ge9en seviyeleme hareketleri di§inda, kabinin hareket etmemesini ve eger kapilar a9iksa durma konumuna gelmesini temin edecek §ekilde tasarlanir ve monte edilir.

Kabin ile asansor kuyusu arasina du§me riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa asansor iki durak seviyesi arasinda durdugunda, kabin kapilari kapali ve kilitli olmalidir.

 • Asansor kabini elektrik kesintisi veya aksamin arizalanmasi hallerinde, kabinin serbest du§mesini veya kontrolsuz hareketini engelleyen donanima sahip olmalidir.

Kabinin serbest du§mesini onleyen donanim, kabin aski tertibatindan bagimsiz olmalidir.

Bu donanim asansor monte eden tarafindan ongorulen azami suratte ve hesaplanan yukte kabini durdurabilmelidir. Bu donanim yardimiyla olu§acak durdurma i§lemi, yuk §artlari ne olursa olsun kabin i9indekilerine zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

 • Tampon, asansor kuyususun tabani ile kabinin tabani arasina monte edilir.

Bu durumda, bu Ekin 2.2. maddesinde bahsi ge9en serbest bo§luk, tampon tam kapali durumdayken ol9ulmelidir.

Bu gereklilik hareket sistemlerinin tasarimi sebebiyle bu Ekin 2.2. maddesinde bahsi ge9en serbest bo§luk i9ine kabinin giremedigi asansorlere uygulanmaz.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Asansorler, bu Ekin 3.2. maddesinde bahsi ge9en donanim 9ali§ma konumunda degilse, harekete ge9me imkani olmayacak §ekilde tasarlanir ve yapilir.
 1. Diger tehlikeler
  • Durak kapisi ve kabin kapisi veya her iki kapi birlikte motorla 9ali§tiriliyorsa, hareket ederken olabilecek ezilme riskini onleyici bir cihaz donanimina sahip olmalidir.
  • Durak kapilari, binayi yangindan korumaya katkida bulunduklari takdirde, camli kismi olanlar da dahil olmak uzere, butunluk a9isindan ve yalitim (alevi kontrol altinda tutmasi) ve isi iletimi (termal radyasyon) a9isindan yangina kar§i diren9li olmalidir.
  • Kar§i agirlik, kabinin ustune du§me veya kabinle 9arpi§ma risklerini ortadan kaldiracak §ekilde monte edilmelidir.
  • Asansorler, kabinin i9inde kalmi§ olan ki§ilerin kurtarilmasi ve tahliyesine imkan saglayacak §ekilde olmalidir.
  • Kabinler, kurtarma hizmeti ile kalici irtibati saglayan 9ift yollu haberle§me ve sesli alarm donanimina sahip olmalidir.
  • Asansorler, asansor makina dairesi i9erisindeki sicaklik, asansoru monte eden tarafindan belirlenen azami seviyeyi ge9tigi durumda, hareketini tamamlayabilmesini saglamali ancak yeni komutlari kabul etmeyecek §ekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.
  • Kabinler uzun sureli durma halinde bile, yolcular i9in yeterli havalandirmayi temin edecek §ekilde tasarlanir ve yapilir.
  • Kabin kullanim halinde veya bir kapisi a9ildiginda yeterli §ekilde aydinlatilmalidir, bir acil durum aydinlatmasi da ayrica olmalidir.
  • Bu Ekin 4.5. maddesinde bahsi ge9en haberle§me donanimi ve bu Ekin 4.8. maddesinde bahsi ge9en acil durum aydinlatmasi, normal elektrik gucu olmadan da 9ali§acak §ekilde tasarlanir ve kurulur. Bunlarin 9ali§ma periyodu, kurtarma i§leminin normal i§leyi§ine izin verecek kadar uzun olmalidir.
  • Yangin halinde kullanilabilecek olan asansorun kumanda devreleri, asansorun belirli seviyelerde durmasini onleyecek ve asansorun kurtarma ekipleri tarafindan oncelikli kumandasina izin verebilecek §ekilde tasarlanir ve imal edilir.
 2. i^aretleme
  • Makina Emniyeti Yonetmeligi (2006/42/AT) Ek-I’in 1.7.3. maddesine uyan herhangi bir makina i9in gerekli gorulen asgari hususlara ek olarak, her kabin ta§inabilecek azami yolcu sayisi ile beyan yukunun kilogram degerini a9ik9a gosteren kolayca gorulebilen bir plaka ta§imalidir.
  • Eger asansor, kabin i9inde kalmi§ olan ki§ilerin di§ yardim olmadan 9ikmalarina izin verecek §ekilde tasarlanmi§sa, ilgili talimat kabin i9inde a9ik ve gorulebilir olmalidir.
 3. Kullanma talimati
  • Ek-III’te bahsedilen asansor guvenlik aksamlariyla birlikte; montajin, baglantinin, ayarin, bakimin etkin ve tehlikesiz olarak yapilmasini mumkun kilan Turk9e yazilmi§ bir talimat bulunur.
  • Her bir asansorle birlikte Turk9e yazilmi§ belgeler bulunur. Bu belgeler en az a§agidakileri i9erir:
 • Normal kullanim i9in gerekli olan plan ve §emalari i9erecek §ekilde bakim, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4. maddesinde bahsi ge9en kurtarma operasyonlari ile ilgili bir el kitap9igi,
 • Tamirlerin ve uygun goruldugunde periyodik kontrollerin not edildigi bir kayit defteri.

Ek-II

BOLUM A: ASANSOR GUVENLiK AKSAMLARINA YONELiK
AB UYGUNLUK BEYANININ iCERiGi

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

Asansor guvenlik aksaminin AB uygunluk beyani a§agida yer alan bilgiyi i9erecek §ekilde duzenlenir.

 • imalat9inin adi ve adresi.
 • Bulunmasi durumunda, Turkiye’de yerle§ik yetkili temsilcisinin adi ve adresi.
 • Asansor guvenlik aksaminin a9iklamasi, tipin veya serinin ayrintisi ve varsa seri numarasi, tanimlanmasi i9in gerekmesi durumunda asansor guvenlik aksaminin goruntusu.
 • A9iklamadan anla§ilmiyorsa, asansor guvenlik aksaminin guvenlik i§levi.
 • Asansor guvenlik aksaminin uretim tarihi.
 • Asansor guvenlik aksaminin uydugu butun ilgili hukumler.
 • Asansor guvenlik aksaminin bu Yonetmelige uygunlugunu i9eren bir a9
 • Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumla§tirilmi§ standartlara atif.
 • Uygun oldugu durumda, asansor guvenlik aksaminin Ek-IV’un Bolum A’sinda ve Ek-VI’da belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi ve yayimladigi AB tip inceleme belgesine atif.
 • Uygun oldugu durumda, Ek-IX’da belirtilen asansor guvenlik aksami i9in rastgele kontrol ile tipe uygunlugunu inceleyen onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi.
 • Uygun oldugu durumda, Ek-VI veya Ek-VII’de belirtilen uygunluk degerlendirme i§lemine uygun §ekilde imalat9inin yuruttugu kalite sistemini onaylayan onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi.
 • imalat9inin veya imalat9i adina imza yetkisi olan ki§inin adi ve gorevi.
 • imzanin yeri ve tarihi.

BOLUM B: ASANSORLERE YONELiK AB UYGUNLUK BEYANININ iCERiGi

Asansorun AB uygunluk beyani, Ek-I’in 6.2. maddesinde yer alan talimata uygun, ayni dilde ve a§agida yer alan bilgiyi i9erecek §ekilde duzenlenir.

 • Asansoru monte edenin adi ve adresi.
 • Asansorun a9iklamasi, tipi veya serisinin ayrintisi, seri numarasi ve asansorun monte edildigi yerin adresi.
 • Asansorun montaj yili.
 • Asansorun uydugu butun ilgili hukumler.
 • Asansorun bu-Yonetmelige uygunlugunu i9eren bir a9
 • Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumla§tirilmi§ standartlara atif.
 • Uygun oldugu durumda, asansorun Ek-IV’un Bolum B’sinde belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi ve yayimladigi AB tip inceleme belgesine atif.
 • Uygun oldugu durumda, asansorun Ek-VIII’de belirtilen birim dogrulamasini ger9ekle§tiren onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi.
 • Uygun oldugu durumda, asansorun Ek-V’de belirtilen son muayenesini ger9ekle§tiren onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi.
 • Uygun oldugu durumda, Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’de belirtilen uygunluk degerlendirme i§lemine uygun §ekilde asansor monte edenin yuruttugu kalite guvence sistemini onaylayan onaylanmi§ kurulu§un adi, adresi ve kimlik numarasi.
 • Asansore monte edenin veya asansor monte eden adina imza yetkisi olan ki§inin adi ve gorevi.
 • imzanin yeri ve tarihi.

Ek-III

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

ASANSOR GUVENLiK AKSAMLARININ LiSTESi

 1. Durak kapilarini kilitleme tertibatlari.
 2. Ek-I’in 3.2. maddesinde bahsi ge9en du§meleri onleyen yani kabinin du§mesini veya kontrolsuz hareket etmesini engelleyen tertibatlar.
 3. A§iri hiz sinirlayici tertibatlar.
 4. Tamponlar
 5. Enerji depolayan tamponlar:
 • Dogrusal olmayan,
 • Donu§ hareketi sonumlemeli.
 1. Enerji harcayan tamponlar.
 2. Du§meleri onleyen cihaz olarak kullanildigi durumlarda, hidrolik gu9 devrelerinin kaldiricilarina baglanan guvenlik tertibatlari.
 3. Elektronik aksamlari i9eren guvenlik §alterleri §eklindeki elektrikli guvenlik tertibatlari.

Ek-IV

ASANSORLERiN VE ASANSOR GUVENLiK AKSAMLARININ
AB TiP iNCELEMESi (MODUL B)

BOLUM A: ASANSOR GUVENLiK AKSAMLARININ AB TiP iNCELEMESi

 1. AB tip incelemesi, onaylanmi§ kurulu§un asansor guvenlik aksaminin teknik tasarimini incelemesine ve teknik tasariminin Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§iladigini onaylamasina ve dogrulamasina; asansorde temsil eden numunesinin belirtilen gereklere uygun olarak bir araya getirildiginin kanitlamasina imkan verecek uygunluk degerlendirme i§leminin bir bolumunu olu§turur.
 2. AB tip incelemesi i9in ba§vuru, imalat9i veya yetkili temsilcisi tarafindan kendi se9tigi bir onaylanmi§ kurulu§a yapilir.

Ba§vuru a§agidakileri kapsar:

 • imalat9inin adi, adresi ve eger ba§vuru Turkiye’de yerle§ik yetkili temsilci tarafindan yapiliyorsa, onun da adi, adresi ve asansor guvenlik aksaminin uretim yeri.
 • Ayni ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyan.
 • Teknik dosya.
 • Asansor guvenlik aksaminin temsili numunesi veya bunun nerede incelenebilecegine dair ayrintilar. Onaylanmi§ kurulu§ gereken hallerde deney programini ger9ekle§tirmek uzere daha fazla numune talebinde bulunabilir.
 • Teknik tasarim 9ozumunun yeterliligini gosteren ve sunulmasi gereken kanit, ilgili uyumla§tirilmi§ standartlara tam olarak uyulamadigi durumlarda, diger belgeler ile birlikte teknik ozellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Soz konusu belge, gereken durumlarda imalat9inin uygun bir laboratuvari veya sorumlulugu altinda onun adina bir test laboratuvari tarafindan diger teknik ozelliklere uygun §ekilde ger9ekle§tirilen deney sonu9larini i9
 1. Teknik dosya, asansor guvenlik aksaminin bu Ekin 1. maddesinde yer alan ko§ullari saglamasini ve elveri§li bir risk 9ozumlemesi ile degerlendirmesini ^erecek §ekilde degerlendirmenin yapilmasini saglar. Teknik dosya, asansor guvenlik aksaminin degerlendirilmesi, tasarimi, imalati ve 9ali§tirilmasini dair mumkun oldugunca uygulanabilir gerekleri kapsar ve belirler.

Teknik dosya uygulanabildigi yerlerde a§agidakileri i9erir:

 • Kullanim alani i9in ozellikle hiz, yuk ve gu9 i9in olasi sinirlar ile patlayici 9evre ve tehlikeye maruz kalma ko§ullari da dahil olmak uzere asansor guvenlik aksaminin genel a9
 • Tasarim ve imalat 9izimi veya §emasi.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Asansor guvenlik aksaminin 9izim ve §emalarin anla§ilmasi igin gerekli a9
 • Uyumla§tirilmi§ standartlarin bir listesi ve uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanmadigi durumlarda uygulanan diger ilgili teknik ozelliklerin bir listesi dahil olmak uzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri kar§ilamasi i9in benimsenen 90zumlerin a9 Uyumla§tirilmi§ standartlarin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlar belirtilir.
 • imalat9i tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplamalari.
 • Test sonu9
 • Asansor guvenlik aksamina ait olan kurulum talimatinin bir kopyasi.
 • Seri imal edilen asansor guvenlik aksaminin, incelenen asansor guvenlik aksamina uygun olmasini saglamak i9in imalat a§amasinda alinan tedbirler.
 1. Onaylanmi§ kurulu§;
 • Asansor guvenlik aksaminin teknik yonden tasariminin dogrulugunu degerlendirmek i9in teknik dosyayi ve 9ozumunun yeterliligini gosteren kanitlari inceler.
 • inceleme ve testlerin yapilacagi yer konusunda mutabik kalir.
 • Numunelerin teknik dosyaya uygun §ekilde imal edildiginin, diger teknik ozelliklere uygun tasarlanmi§ oldugunun yani sira uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanabilir hukumlerine uyuldugunu dogrular.
 • imalat9i tarafindan asansor guvenlik aksaminda ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarda uygulamak uzere se9ilen teknik ozelligin duzgun §ekilde uygulanip uygulanmadigini kontrolu i9in uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptirir.
 • imalat9i tarafindan asansor guvenlik aksaminda ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanmamasi durumunda, diger ilgili teknik ozelliklerin uygulanmasinda benimsenen 9ozumlerin, asansor guvenlik aksaminin bu Ekin 1. maddesinde belirtilen gerekleri saglayip saglamadiginin kontrolu i9in uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptirir.
 • Onaylanmi§ kurulu§, ger9ekle§tirilen incelemeleri, onaylamalari ve testleri ve bunlarin ozetlerini i9eren bir degerlendirme raporunu duzenler. Bakanlik gerekli gordugu durumlarda, onaylanmi§ kurulu§un yukumluluklerine zarar vermeyecek §ekilde sadece imalat9i ile uzla§mak suretiyle bu raporun i9erigini tamamen veya kismen yayinlayabilir.
 1. Asansor guvenlik aksami tipinin, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen ko§ullari saglamasi durumunda, onaylanmi§ kurulu§ imalat9iya bir AB tip inceleme belgesi duzenler. Belge, imalat9inin adi ve adresini, AB tip incelemesi sonu9larini, belgenin ge9erliligi ile ilgili butun §artlari ve onaylanmi§ tipin tanimlanmasi i9in gerekli olan ozellikleri i9

AB tip inceleme belgesi bir veya birden fazla ek i9erebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, degerlendirilen tipteki urunler ile monte edilen asansorun bakimina imkan saglamak i9in asansor guvenlik aksami ile ilgili tum bilgileri i9erir.

Eger imalat9inin bu Ekin 1. maddesinde yer alan §artlari yerine getirmemesi durumunda onaylanmi§ kurulu§, asansor guvenlik aksamina AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin ayrintili sebeplerini belirtir ve ba§vuru yapani bilgilendirir.

Onaylanmi§ kurulu§, teknik dosya ve degerlendirme raporunda oldugu gibi AB tip inceleme belgesinin ekleri ve ilaveleriyle birlikte bir kopyasini, belgenin verildigi tarih itibariyle on be§ yil muhafaza eder.

 1. Onaylanmi§ kurulu§, genel olarak benimsenen teknik yontemler ve 9ozumlerdeki degi§ikliklerin onayli tipin Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini daha fazla saglayamayacagini gosterir ve bu degi§ikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmedigini tespit eder. Onaylanmi§ kurulu§, gerekmesi halinde imalat9iyi bilgilendirir.
 2. imalat9i asansor guvenlik aksaminda Ek-I’de yer alan gerekler hususunda yaptigi AB tip incelemesini etkileyecek degi§iklikler konusunda onaylanmi§ kurulu§u bilgilendirir.

Onaylanmi§ kurulu§ degi§iklikleri inceler, AB tip inceleme sertifikasinin ge9erli kalip kalmadigini veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiya9 olup olmadigini ba§vurana

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

bildirir. Onaylanmi§ kurulu§ uygun gormesi durumunda, AB tip inceleme sertifikasina bir ek yayimlar veya ba§vurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

 1. Her onaylanmi§ kurulu§ duzenlenen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve turn eklerini ve askiya alinan, kisitlanan veya reddedilen belgelerin ve soz konusu belge eklerinin listesini periyodik olarak veya talep uzerine Bakanliga saglar.

Her onaylanmi§ kurulu§ reddedilen ba§vurulari, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve belgelerin iptal edilen veya askiya alinan veya kisitlanan ekleri ile ilgili olarak diger onaylanmi§ kurulu§lari bilgilendirir.

 1. Komisyon, uye ulkeler ve diger onaylanmi§ kurulu§lar, AB tip inceleme belgesinin kopyasini ve ekini, teknik dosyanin bir kopyasini ve onaylanmi§ kurulu§ tarafindan ger9ekle§tirilen incelemelerin, onaylarin ve testlerin raporlarini elde edebilir.
 2. imalat9i, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosya kopyalarini ve bunlarin eklerini en son guvenlik aksamin imal edildigi tarihten itibaren on yil sureyle muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildigi §ekilde ba§vuru yapabilir ve sozle§mede tanimlanmasi halinde bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yukumlulukleri yerine getirir.

BOLUM B: ASANSORLERIN AB TIP INCELEMESI

 1. AB tip incelemesi, onaylanmi§ kurulu§un asansor taniminin veya 9e§idinin bulunmadigi da dahil olmak uzere model asansorun teknik tasarimini inceledigi ve dogruladigi, asansorun teknik tasariminin ve Ek-I’deki uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gerekleri kar§iladigini kanitladigi uygunluk degerlendirme i§leminin bir bolumunu olu§turur.

Bir asansorun AB tip incelemesi, montaji tamamlanmi§ bir asansorun temsili bir orneginin incelemesini kapsar.

 1. AB tip incelemesi i9in ba§vuru, asansoru monte eden veya yetkili temsilcisi tarafindan kendi se9tigi bir onaylanmi§ kurulu§a yapilir.

Ba§vuru a§agidakileri kapsar:

 • Asansoru monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adi ve adresi.
 • Ayni ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili bir beyan,
 • Teknik dosya.
 • Model asansorun incelendigi yere ait ayrintili bilgi. incelemeye tabi olan asansor, baglanti bolumlerini i9erir ve en az u9 seviyeye (ust, alt ve orta) hizmet verebilecek yeterlilige sahip olur.
 • Teknik tasarim 9ozumunun yeterliligini gosteren ve sunulmasi gereken kanit, ilgili uyumla§tirilmi§ standartlara tam olarak uygulanmadigi durumlarda, diger belgeler ile birlikte teknik ozellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Soz konusu belge, gereken durumlarda asansor monte edenin uygun bir laboratuvari veya sorumlulugu altinda onun adina bir test laboratuvari tarafindan diger teknik ozelliklere uygun §ekilde ger9ekle§tirilen deney sonu9larini i9
 1. Teknik dosya, asansorun Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygun oldugunun degerlendirmesini saglar.

Teknik dosya uygulanabildigi yerlerde a§agidakileri i9erir:

 • Asansorun temsili modelinin genel ve modelde izin verilen butun degi§iklikleri a9ik9a belirten a9
 • Tasarim, imalat 9izimleri ve §emalari.
 • ^izimlerin, §emalarin ve asansorun 9ali§masinin anla§ilmasi i9in gerekli a9
 • Dikkate alinan temel saglik ve guvenlik gereklerinin listesi.
 • Uyumla§tirilmi§ standartlarin bir listesi ve uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanmadigi durumlarda uygulanan diger ilgili teknik ozelliklerin bir listesi dahil olmak uzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri kar§ilamasi i9in benimsenen 9ozumlerin a9 Uyumla§tirilmi§ standartlarin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlar belirtilir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Asansorun monte edilmesinde kullanilan asansor guvenlik aksamlarinin AB uygunluk beyanlarinin bir kopyasi.
 • Asansor monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplamalarinin sonu9
 • Test raporlari.
 • Ek-I’in 6.2. maddesinde belirlenen talimatlarin birer kopyasi.
 • Seri imal edilen asansorun, bu Yonetmeligin hukumlerine uygun olmasini temin etmek i^in monte edilme a§amasinda alinan tedbirler.
 1. Onaylanmi§ kurulu§:
 • Model asansorun veya degi§iklik igin bir kararin olmadigi asansorun teknik tasariminin dogrulugunun degerlendirilmesi igin teknik dosyayi ve 9ozumlemeleri inceler.
 • inceleme ve testin yapilacagi yer konusunda asansor monte edenle mutabik kalarak karar verir.
 • Model asansorun teknik dosyaya uygun §ekilde monte edildigini ve asansorun her bir par9asinin ilgili teknik ozelliklere uygun uyumla§tirilmi§ standartlara uygun §ekilde tasarlandigini onaylar.
 • Asansor monte edenin uyumla§tirilmi§ standartlarda belirtilen hususlari dogru bir §ekilde uygulandiginin kontrolu amaciyla uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptirir.
 • ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanmadigi durumlarda, asansor monte eden tarafindan uygulanan 9ozumlerin, bu Yonetmelik gereklerini sagladigini kontrol etmek i9in uygun kontrolleri ve deneyleri yapar veya yaptirir.
 1. Onaylanmi§ kurulu§, ger9ekle§tirilen incelemeleri, onaylari, testleri ve bunlarin sonu9larini i9eren bir degerlendirme raporunu duzenler. Bakanlik gerekli gordugu durumlarda, onaylanmi§ kurulu§un yukumluluklerine zarar vermeyecek §ekilde sadece asansor monte eden ile uzla§mak suretiyle bu raporun i9erigini tamamen veya kismen yayimlayabilir.
 2. Asansor tipi, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini sagliyorsa, onaylanmi§ kurulu§ ba§vurana bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge, asansor monte edenin adi ve adresini, AB tip inceleme sonu9larini, belgenin ge9erlilik §artlarini ve onaylanmi§ tipin tanimlanmasi i9in gerekli olan ozellikleri i9

AB tip inceleme belgesi beraberinde bir veya birden fazla ek i9erebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, son muayenede tipin uygunluguna dair saglanacak gerekli tum bilgiyi i9erir.

Eger asansor monte edenin Ek-I’de yer alan §artlari yerine getirmemesi durumunda onaylanmi§ kurulu§, asansor monte edene AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin detayli sebeplerini belirtir ve ba§vuru yapani bilgilendirir.

Onaylanmi§ kurulu§ teknik dosya ve degerlendirme raporunda oldugu gibi AB tip inceleme belgesinin bir kopyasini, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildigi tarih itibariyle on be§ yil muhafaza eder.

 1. Onaylanmi§ kurulu§, genel olarak benimsenen teknik yontemler ve 9ozumlerdeki degi§ikliklerin onayli tipin Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini daha fazla saglayamayacagini gosterir ve bu degi§ikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmedigini tespit eder. Onaylanmi§ kurulu§, gerekmesi halinde asansor monte edeni bilgilendirir.
 2. Asansor monte eden, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri hususunda yaptigi ve AB tip incelemesini etkileyecek degi§iklikler konusunda onaylanmi§ kurulu§u bilgilendirir.

Onaylanmi§ kurulu§ degi§iklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin ge9erli kalip kalmadigini veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiya9 olup olmadigini ba§vurana bildirir.

Onaylanmi§ kurulu§ uygun gormesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayimlar veya ba§vurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 1. Her onaylanmi§ kurulu§ Bakanliga, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve bu sertifikalarin askiya alinan veya kisitlanan eklerini periyodik olarak veya talebi uzerine saglar.

Her onaylanmi§ kurulu§ reddedilen ba§vurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikalarin iptal edilen veya askiya alinan veya kisitlanan ekleri ile ilgili olarak diger onaylanmi§ kurulu§lari bilgilendirir.

 1. Komisyon, uye ulkeler ve diger onaylanmi§ kurulu§lar, AB tip inceleme sertifikasinin kopyasini ve ekini, teknik dosyanin bir kopyasini ve onaylanmi§ kurulu§ tarafindan ger9ekle§tirilen incelemelerin, onaylarin ve testlerin raporlarini elde edebilir.
 2. Asansor monte eden, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosyasinin kopyalarini ve bunlarin eklerini asansorun montaj tarihinden itibaren on yil sureyle muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildigi §ekilde ba§vuru yapar ve bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yukumlulukleri yerine getirir.

Ek-V

ASANSORLERiN SON MUAYENESi

 1. Son muayene, AB tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayan onayli kalite sistemine gore tasarlanan ve monte edilen asansorun, onaylanmi§ kurulu§ tarafindan onaylandigi ve belgelendirildigi uygunluk degerlendirme i§leminin bir bolumunu olu§turur.
 2. Asansor monte edenin sorumluluklari

Asansor monte eden, asansorun, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine ve a§agida belirtilen hususlardan en az birine uygun olacak §ekilde gerekli tum onlemleri alir:

 1. AB tip inceleme belgesinde yer alan onayli tip,
 2. Ek-XI’e uygun bir §ekilde tasarlanan ve kalite sistemine gore monte edilen asansorun ve tasarimin uyumla§tirilmi§ standartlara tumuyle uygun olmamasi durumunda AB tasarim inceleme belgesine uygun §ekilde tasarlanan ve monte edilen bir asansor.
 3. Son muayene

Asansor monte eden tarafindan se9ilen bir onaylanmi§ kurulu§, asansorun piyasaya arzindan once Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygun oldugunun kontrol edilmesi i9in son muayenesini yapar.

 • Asansor monte eden, asansorun son muayenesi i9in se9tigi bir onaylanmi§ kurulu§a ba§vuru yapar ve a§agidaki belgeleri saglar:
 • Monte edilen asansorun tam plani.
 • Son muayene i9in gerekli olan plan ve §emalar, ozellikle kontrol devre §emalari.
 • Ek-I madde 6.2.’de yer alan el kitap9iginin bir nushasi.
 • Ayni ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili bir beyan.

Onaylanmi§ kurulu§, asansorun uygunlugunu dogrulamak i9in gerekli olmayan ayrintili

planlari veya bilgileri talep etmeyebilir.

ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarda yer alan uygun muayene ve deney veya e§deger deney, asansorun Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugunun kontrol edilmesi i9in ger9ekle§tirilir.

 • Muayene a§agidakilerden en az birini i9erir:
 1. Ek-IV’un Bolum B’sine gore AB tip inceleme belgesinde a9iklanan onayli tipe uygun oldugunun kontrol edilmesi i9in asansorun bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerinin incelenmesi.
 2. Ek-XI uyarinca onayli kalite sistemine ve uyumla§tirilmi§ standartlara tam olarak uygun olmamasi durumunda AB tasarim inceleme belgesine uygun §ekilde tasarlanan ve monte edilen asansorun kontrol edilmesi i9in bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen belgelerin incelenmesi.
  • Asgari yapilmasi gereken asansor testleri §unlardir:

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 1. Asansorun bo§ ve tam yuklu 9ali§tirilarak guvenlik aksamlarinin 9ali§masinin ve montajinin dogru yapilip yapilmadiginin kontrolunun saglanmasi (son durdurucular, kilit mekanizmasi gibi),
 2. Asansorun bo§ ve tam yuklu 9ali§tirilarak guvenlik aksamlarinin i§levini yerine getirip getirmediginin kontrolunun saglanmasi,
 3. Nominal yukun 1,25 katina e§it miktardaki yuk ile statik test yapilmasi. Nominal yuk, Ek I madde 5’teki tanimlamaya uygun se9

Tum testlerden sonra onaylanmi§ kurulu§, asansorun kullanimindan dogan zararin, degi§imin ve bozulmanin olup olmadigini kontrol eder.

 1. Asansor, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilamasi halinde, onaylanmi§ kurulu§ bu Yonetmeligin 21 inci ve 22 nci maddelerine gore “CE” i§aretinin yanina kendi kimlik kayit numarasini ili§tirir veya ili§tirilmesini saglar ve muayene ile testin yapildigini ifade eden son muayene belgesini duzenler. Onaylanmi§ kurulu§, bu belgedeki bilgileri Ek-I’in
 • maddesinde yer alan kayit defterinin ilgili sayfasina i§ler.

Onaylanmi§ kurulu§, son muayene belgesi duzenlemeyi reddederse, ret nedenlerini, ayrintilarini ve alinmasi gereken duzeltici onlemleri belirtir. Asansoru monte eden son muayene i9in tekrar ba§vurdugunda ayni onaylanmi§ kurulu§a ba§vuru yapar.

 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
  • Asansor monte eden, bu Yonetmelikte yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilayan her asansorun kabinine “CE” i§aretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda, her asansor kabinine “CE” i§aretine biti§ik §ekilde onaylanmi§ kurulu§ kimlik kayit numarasini ili§tirir.
  • Asansor monte eden, her asansor i9in yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin ve son muayene belgesinin bir kopyasini asansorun piyasaya arzindan sonra on yil muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin bir kopyasi talep uzerine yetkililere saglanir.
 2. Komisyon ve uye ulkeler talep uzerine son muayene belgesinin bir kopyasini temin edebilir.
 3. Bu Ekin 3.1. ve 5. maddelerinde belirtilen asansor monte edenin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Ek-VI

ASANSOR GUVENLIK AKSAMLARININ URUN KALITE GUVENCESINE
DAYALI TlPE UYGUNLUGU (MODUL E)

 1. Asansor guvenlik aksaminin urun kalite guvencesine dayali tipe uygunlugu, onaylanmi§ kurulu§ tarafindan, asansor guvenlik aksaminin AB tip inceleme belgesinde tarifi yapilan tipe uygun olarak imal edildigini ve izlendigini, Ek-I’in uygulanabilir gereklerini sagladigini, asansor guvenlik aksaminin asansore dogru bir §ekilde yerle§tirildiginde asansorun bu Yonetmelik gereklerini kar§iladigini imalat9inin kalite sisteminin degerlendirdigi uygunluk degerlendirme i§leminin bir bolumunu olu§turur.
 2. Imalat^nm sorumluluklari

imalat9i, asansor guvenlik aksaminin son muayenesi i9in onaylanmi§ kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtilen gozetime tabi olur.

 1. Kalite sistemi

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • imalat9i, kalite sisteminin degerlendirilmesi igin, asansor guvenlik aksami ile ilgili kendisinin belirleyecegi onaylanmi§ kurulu§a ba§vurur.

Ba§vuru a§agidakileri i9erir:

 1. imalat9inm adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci tarafindan yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi.
 2. Ayni ba§vurunun ba§ka bir onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyan.
 3. Asansor guvenlik aksaminin son muayene ve deneyinin ger9ekle§tirildigi yerin adresi.

9) imal edilen asansor guvenlik aksami hakkindaki tum bilgi.

 1. Kalite sistemine ait belgeler.
 2. Onaylanmi§ asansor guvenlik aksaminin teknik dosyasi ve AB tip inceleme belgesinin bir kopyasi.
  • Kalite sistemi altinda, bu Ekin 1. maddesinde belirtilen §artlara uygunlugunun saglanmasi i9in her asansor guvenlik aksami incelenir ve ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarda belirlenen ilgili deneyler veya e§deger deneyler uygulanir. imalat9i tarafindan benimsenen butun esaslar, gerekler, hukumler, yazili tedbirler, i§lemler ve talimatlar sistematik olarak ve duzenli bir §ekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarinda, planlarinda, el kitaplarinda ve kayitlarinda ortak bir anlayi§la yorumlanmasini saglar.

Kalite sistem belgesi ozellikle;

 1. Kalite ama9lari,
 2. Urun kalitesi ile ilgili kurulu§ yapisi, kurulu§un sorumluluk ve yonetiminin yetkileri,
 3. imalattan sonra yapilacak inceleme ve deneyler,

9) Kalite sisteminin etkin i§leyi§inin izlenmesini saglayan ara9lar,

 1. Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri

gibi kalite kayitlarinin tariflerini i9erir.

 • Onaylanmi§ kurulu§, bu Ekin 3.2. maddesinde yer alan §artlari kar§ilayip kar§ilamadigini tespit etmek i9in imalat9inin kalite sistemini degerlendirir. Onaylanmi§ kurulu§, ilgili uyumla§tirilmi§ standardin uygulandigi kalite sistemleri dogrultusunda bu §artlara uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansor teknolojisini degerlendirme konusunda tecrubeli ve Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir ki§i bulunur.

Denetim, imalat9inin uretim yerinin incelenmesini de i9erir.

Denetim ekibi, imalat9inin bu Yonetmeligin ilgili gereklerini belirleme ve bu gereklere asansor guvenlik aksaminin uygunlugundan emin olunmasi amaciyla gerekli muayene ve incelemeyi ger9ekle§tirebilecek beceriye sahip oldugunun onaylanmasi i9in, bu Ekin 3.1. maddesinin (e) bendinde belirtilen teknik dosyayi gozden ge9irir.

Karar, imalat9iya bildirilir. Bildirimde inceleme sonu9lari ve gerek9eli degerlendirme karari yer alir.

 • Imalat9i, kalite sisteminin tanimladigi yukumlulukleri onaylandigi §ekilde yerine getirmeyi taahhut eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir §ekilde yurutur.
 • imalat9i veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmi§ kurulu§a onayli kalite sisteminde yapilmasi du§unulen her degi§iklik hakkinda bilgi verir.

Onaylanmi§ kurulu§, onerilen degi§iklikleri degerlendirir ve degi§iklik yapilan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen §artlari kar§ilayip kar§ilamadigi veya tekrar degerlendirmenin gerekip gerekmedigi hakkinda karar verir.

Onaylanmi§ kurulu§, kararini imalat9iya bildirir. Bildirimde incelemenin sonu9lari ile gerek9eli degerlendirme karari bulunur.

 1. Onaylanmi? kurulu^un sorumlulugunda gozetim
  • Gozetim i§lemi, imalat9inin onaylanmi§ kalite sisteminin getirdigi yukumlulukleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin tespiti i9in yapilir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • imalat9i, onaylanmi§ kurulu§a degerlendirme yapmak amaciyla son muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kurulu§a ozellikle a§agida belirtilenler olmak uzere gereken her turlu bilgiyi temin eder. Ozellikle:
 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayi,
 • Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitlarini,

temin eder.

 • Onaylanmi§ kurulu§, imalat9inin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla surdurur ve denetim raporunu imalat9iya verir.
 • Onaylanmi§ kurulu§, imalat9inin son muayene ve deneyleri yaptigi yerlere habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasinda onaylanmi§ kurulu§, gerekirse, kalite sisteminin i§levini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Onaylanmi§ kurulu§, imalat9iya denetim raporunu ve eger deney yapilmi§sa deney raporunu sunar.
 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
  • imalat9i, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda bu Ekin 1. maddesinde yer alan ko§ullari saglayan her bir asansor guvenlik aksamina “CE” i§aretini ili§tirir.
  • imalat9i, her bir asansor guvenlik aksami i9in yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan sonra on yil muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin kopyasi talep uzerine verilmek i9in hazir tutulur.
 2. imalat9i, asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzini takip eden on yillik sure araligi

i9in;

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (e) bendinde belirtilen teknik dosyayi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde belirtilen belgeleri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan degi§ikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atifta bulunulan onaylanmi§ kurulu§ karar ve raporlarini,

Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda muhafaza eder.

 1. Onaylanmi§ kurulu§ yayimlanan veya geri 9ekilen kalite sistemi onay kararlarini, Bakanliga bildirir ve periyodik olarak veya talep uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanligin eri§imine a9

Her onaylanmi§ kurulu§ reddedilen, askiya alinan veya geri 9ekilen kalite sistemi onay kararlarini ve talep uzerine yayimlanan onay kararlarini diger onaylanmi§ kurulu§lara iletir.

Talep uzerine, onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere saglar.

 1. Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalat9inin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Ek-VII

ASANSOR GUVENLIK AKSAMLARININ TAM KALITE GUVENCEYE
DAYALI UYGUNLUGU (MODUL H)

 1. Asansor guvenlik aksaminin tam kalite guvenceye dayali uygunlugu, asansor guvenlik aksaminin Ek-I’deki uygulanabilir gerekleri kar§ilayacak §ekilde tasarlandigini, imal edildigini, incelendigini ve test edildigini saglamak uzere ve bu gerekleri saglayacak §ekilde asansorde dogru bi9imde bir araya getirildigini imalat9inin kalite sisteminin onaylanmi§ kurulu§ tarafindan degerlendirildigi uygunluk degerlendirme i§lemidir.
 2. Imalat9inin sorumluluklari

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

imalat9i, asansor guvenlik aksaminin tasarim, imalat ve son muayenesi igin onaylanmi§ kalite sistemini ve bu Ekin 3. maddesinde belirtilen deneyleri uygulamali ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildigi gibi gozetime tabi olmalidir.

 1. Kalite sistemi
  • imalat9i, kalite sisteminin degerlendirilmesi i9in kendi se9tigi onaylanmi§ kurulu§a ba§vurur.

Ba§vuru a§agidakileri i9erir:

 1. imalat9inin adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci tarafindan yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi.
 2. Asansor guvenlik aksaminin tasariminin yapildigi, imal edildigi, muayene ve deneylerinin ger9ekle§tirildigi yerin adresi.
 3. imal edilen asansor guvenlik aksami hakkindaki tum bilgi.

9) imal edilen asansor guvenlik aksami kategorisinin her bir modeli i9in Ek-IV’un Bolum A’sinin 3. maddesinde yer alan teknik dosya.

 1. Kalite sistemiyle ilgili belgeler.
 2. Ayni ba§vurunun ba§ka bir onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyan.
  • Kalite sistemi, asansor guvenlik aksaminin bu Ekin 1. maddesinde belirtilen §artlara uygunlugunu saglar. imalat9i tarafindan kabul edilen butun esaslar, gerekler, hukumler, yazili tedbirler, i§lemler ve talimatlar sistematik olarak ve duzenli bir §ekilde belge halinde sunulur. Bu kalite sistem belgeleri, kalite programlarinda, planlarinda, el kitaplarinda ve kayitlarinda ortak bir anlayi§la yorumlanmasini saglar.

Ozellikle;

 • Kalite ama9lari ve asansor guvenlik aksami tasarimi ve kalitesi ile ilgili kurulu§ yapisi, sorumluluk ve yonetim gucu,
 • Standartlar dahil olmak uzere uygulanacak teknik tasarim ozellikleri ve uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanmadigi veya tam olarak uygulanamadiginda, bu ekin birinci maddesinde yer alan §artlarin saglanmasi i9in diger uygun teknik ozellikleri i9erecek §ekilde kullanilacak ara9lar,
 • Asansor guvenlik aksaminin tasariminda kullanilacak olan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, i§lemler ve sistematik uygulamalar,
 • Kullanilacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite guvence teknikleri, i§lemler ve sistematik uygulamalar,
 • imalat oncesinde, imalat esnasinda ve sonrasinda yapilacak muayene ve deneyler ile bunlarin yapilma sikligi,
 • Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari,
 • istenilen tasarim ve urun kalitesine ula§ilmasini ve kalite sisteminin verimli 9ali§masini gozetleyecek ara9lar,

hakkinda yeterli a9iklamalar yapilir.

 • Onaylanmi§ kurulu§, bu Ekin 3.2. maddesinde anilan gereklilikleri kar§ilayip kar§ilamadigini tespit etmek i9in kalite sistemini degerlendirir. Onaylanmi§ kurulu§ bu gerekliliklerin kalite sisteminin tum unsurlari a9isindan ilgili uyumla§tirilmi§ standarda kar§ilik gelen ozelliklere uyumlu oldugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, kalite yonetim sistemlerine ilave olarak ilgili asansor teknolojisini degerlendirme konusunda tecrubeli ve Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir ki§i bulunur. Denetim, imalat9inin uretim yerinin incelenmesini de i9erir.

Denetim ekibi, imalat9inin Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini belirleme ve bu gereklerle asansor guvenlik aksaminin uygunlugundan emin olacak §ekilde gerekli incelemeyi ger9ekle§tirebilecek beceriye sahip oldugunun onaylanmasi i9in, bu Ekin 3.1. maddesinin (9) bendinde belirtilen teknik dosyayi gozden ge9irir.

Karar, guvenlik aksami imalat9isina ve varsa yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirimde denetim sonu9lari ve gerek9eli degerlendirme karari bulunur.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • imalat9i, kalite sisteminin tanimladigi yukumlulukleri onaylandigi §ekilde yerine getirmeyi taahhut eder ve kalite sistemini uygun ve etkin bir §ekilde yurutur.
 • imalat9i veya onun yetkili temsilcisi, onaylanmi§ kurulu§a onayli kalite sisteminde yapilmasi du§unulen her degi§iklik hakkinda bilgi verir.

Onaylanmi§ kurulu§, onerilen degi§iklikleri degerlendirir ve degi§iklik yapilan kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde anilan §artlari kar§ilayip kar§ilamadigi veya tekrar degerlendirmenin gerekip gerekmedigi hakkinda karar verir.

Onaylanmi§ kurulu§, kararini imalat9iya bildirir. Bildirimde incelemenin sonu9lari ile gerek9eli degerlendirme karari bulunur.

 1. Onaylanmi? kurulu^un sorumlulugunda gozetim
  • Gozetim i§lemi, imalat9inin onaylanmi§ kalite sisteminin getirdigi yukumlulukleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin tespiti i9in yapilir.
  • Imalat9i, onaylanmi§ kurulu§a degerlendirme yapmak amaciyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kurulu§a ozellikle a§agida belirtilenler olmak uzere gereken her turlu bilgiyi temin eder.

Ozellikle;

 • Kalite sistemi belgeleri,
 • Kalite sisteminin tasarim kisminda saglanan analizlerin, hesaplamalarin, testlerin sonu9lari gibi hususlari i9eren kalite kayitlari,
 • Teknik dosya,
 • Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitlari,

temin eder.

 • Onaylanmi§ kurulu§, imalat9inin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla surdurur ve denetim raporunu imalat9iya verir.
 • Onaylanmi§ kurulu§ imalat9iya habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasinda onaylanmi§ kurulu§, gerekirse, kalite sisteminin i§levini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Kurulu§, imalat9iya denetim raporunu ve eger deney yapilmi§sa deney raporunu verir.
 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyani
  • Imalat9i, bu Ekin 1. maddesindeki §artlari saglayan her asansor guvenlik aksamina “CE” i§aretini ve bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda her asansor guvenlik aksamina “CE” i§aretine biti§ik §ekilde kimlik kayit numarasini ili§tirir.
  • Imalat9i, her bir asansor guvenlik aksami i9in yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan sonra on yil muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin kopyasi talep uzerine verilmek i9in hazir tutulur.
 2. Imalat9i, asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzini takip eden on yillik sure araligi

i9in;

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (d) bendinde anilan belgeleri,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (9) bendinde belirtilen teknik dosyayi,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan degi§ikliklere ait bilgileri,
 • Bu Ekin 3.5. maddesi ile 4.3. ve 4.4. maddelerinde atifta bulunulan onaylanmi§ kurulu§ kararini ve raporlarini,

Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda muhafaza eder.

 1. Onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan veya geri 9ekilen kalite sistemi onay kararlarini, Bakanliga bildirir ve periyodik olarak veya talep uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanligin eri§imine a9

Her onaylanmi§ kurulu§ reddedilen, askiya alinan veya geri 9ekilen kalite sistemi onay kararlarini ve talep uzerine yayimlanan onay kararlarini diger onaylanmi§ kurulu§lara iletir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

Talep uzerine onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere saglar.

Onaylanmi§ kurulu§, teknik dosya ile birlikte onayli kararlari, kararlarin eklerinin ve ilavelerinin birer kopyasini yayimlandiklari tarihten itibaren on be§ yil muhafaza eder.

 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen imalatginin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Ek-VIII

ASANSORLERIN BiRiM DOGRULAMAYA DAYALI UYGUNLUGU (MODUL G)

 1. Birim dogrulamaya dayali uygunluk, onaylanmi§ kurulu§un bir asansorun, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayip saglamadigini degerlendirdigi bir uygunluk degerlendirme i§lemidir.
 2. Asansor monte edenin sorumluluklari
  • Asansor monte eden, asansor montaj sureci ve bu surecin izlenmesinin, asansorun Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygun olmasi i^in gerekli tum onlemleri alir.
  • Asansor monte eden birim dogrulamasi igin kendi segtigi onaylanmi§ kurulu§a ba§vurur.

Ba§vuru dosyasinda;

 1. Asansor monte edenin adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci tarafindan yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi,
 2. Asansorun monte edildigi yer,
 3. Benzer ba§vurunun ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadiginin yazili olarak beyani,
 4. g) Teknik dosya,

olmasi gerekir.

 1. Teknik dosya, asansorun Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugunun degerlendirilmesine olanak saglayacak §ekilde duzenlenir.

Teknik dosya asgari olarak a§agidaki bilgi ve belgeyi igerir:

 1. Asansorun genel olarak tarifi.
 2. Tasarim ve imalat gizimleri ile §emalari.
 3. £izimler, §emalar ve asansorun gali§masinin anla§ilmasi anlatan gerekli agiklamalar.
 4. g) Goz onune alinan temel saglik ve guvenlik gereklerinin bir listesi.
 5. Uyumla§tirilmi§ standartlarin bir listesi ve uyumla§tirilmi§ standartlarin uygulanmadigi durumlarda, uygulanan diger ilgili teknik ozelliklerin bir listesi dahil olmak uzere bu Yonetmelikteki temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilamasi igin benimsenen gozumlemelerin agiklamalari, uyumla§tirilmi§ standartlarin kismen uygulanmasi durumunda teknik dosyada uygulanan kisimlarla ilgili agiklama.
 6. Asansorde kullanilan asansor guvenlik aksamlarinin AB uygunluk beyanlarinin bir kopyasi.
 7. Asansor monte eden tarafindan yapilan veya yaptirilan tasarim hesaplama sonuglari.
 8. Deney raporlari.
 9. g) Ek-I madde 6.2.’de yer alan asansor el kitapgiginin bir kopyasi.
 10. Dogrulama

Asansor monte eden tarafindan segilen onaylanmi§ kurulu§, teknik dosyayi ve asansoru inceler ve Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugunun kontrol edilmesi igin ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya e§deger deneyleri yapar. Deneyler asgari olarak Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri igerir.

Asansor Ek-I’de yer alan gerekleri kar§ilamasi halinde, onaylanmi§ kurulu§, yapilan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi duzenler.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

Onaylanmi§ kurulu§, Ek-I’in 6.2. maddesinde anilan kayit defterinin ilgili sayfasini doldurur.

Onaylanmi§ kurulu§, uygunluk belgesi duzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrintilari ile belirtir ve uygunlugun nasil saglanabilecegini konusunda bilgi verir. Asansor monte eden birim dogrulama igin tekrar ba§vurdugunda ayni onaylanmi§ kurulu§a ba§vurur.

Onaylanmi§ kurulu§, talep uzerine uygunluk belgesinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere saglar.

 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
  • Asansor monte eden, bu Yonetmelik temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayan her asansor kabinine, bu Ekin 2.2. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda “CE” i§aretini, onaylanmi§ kurulu§ kimlik kayit numarasiyla birlikte ili§tirir.
  • Asansor monte eden, her asansor igin yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansorun piyasaya arzindan sonra on yil muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin bir kopyasini, talep uzerine yetkililere saglar.
 2. Asansor monte eden, Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda uygunluk belgesinin bir kopyasini teknik dosyayla birlikte, asansorun piyasaya arzindan itibaren on yil muhafaza eder.
 3. Yetkili temsilci

Bu Ekin 2.2. ve 6. maddelerinde belirtilen asansor monte edenin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Ek-IX

ASANSOR GUVENLIK AKSAMLARININ RASTGELE KONTROL ILE
TiPE UYGUNLUGU (MODUL C 2)

 1. Rastgele kontrol ile tipe uygunluk, asansor guvenlik aksaminin AB tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum i9inde oldugunu ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir gereklerin asansore dogru olarak monte edildigi takdirde kar§iladiginin onaylanmi§ kurulu§ tarafindan uygunlugunun degerlendirilmesi i§leminin bir bolumunu olu§turur.
 2. imalat

imalat9i, imalat i§lemlerinde uretilen asansor guvenlik aksaminin Ek-I’de yer alan gerekleri saglamasi igin gereken tum tedbirleri alir.

 1. imalat9i, rastgele denetim i9in kendi se9tigi onaylanmi§ kurulu§a ba§vurur.

Ba§vuru a§agidakileri i9erir:

 1. imalat9inin adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci araciligiyla yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi.
 2. Benzer ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyan.
 3. imal edilen asansor guvenlik aksami ile ilgili bilgi.

9) Asansor guvenlik aksami numunesinin alindigi yerin adresi.

 1. Onaylanmi§ kurulu§, asansor guvenlik aksaminin duzenli olmayan araliklarla kontrolunu yapar veya yaptirir. Onaylanmi§ kurulu§, imalati tamamlanmi§ asansor guvenlik aksaminin, imalat yerinden alinan yeterli miktarda numuneyi inceler ve imalatin bu Ekin 1. maddesinde yer alan §artlari kar§ilayip kar§ilamadigini kontrol etmek i9in, uyumla§tirilmi§ standartta/standartlarda belirtilen uygun deneyleri veya e§deger deneyleri yapar. Onaylanmi§ kurulu§ deney yapilan bir veya birden fazla asansor guvenlik aksaminin uygun olmamasi durumunda gerekli onemleri alir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

Asansor guvenlik aksaminin kontrolu esnasinda dikkate alinacak noktalar, asansor guvenlik aksaminin temel ozelligi goz onunde bulundurularak, bu i§lem kapsaminda onaylanan tum onaylanmi§ kurulu§lar arasinda yapilan ortak bir anla§ma ile tanimlanir.

Onaylanmi§ kurulu§, ger9ekle§tirilen deney ve testlere gore bir tipe uygunluk belgesi duzenler.

Onaylanmi§ kurulu§ talep uzerine, tipe uygunluk belgesinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere temin eder.

 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
  • imalat9i, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda ve bu Ekin 1. maddesindeki ko§ullari saglayan her asansor guvenlik aksamina onaylanmi§ kurulu§ kimlik kayit numarasiyla birlikte “CE” i§aretini ili§tirir.
  • imalat9i, asansor guvenlik aksamina yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansor guvenlik aksaminin piyasaya arzindan sonra on yil muhafaza eder. Her AB uygunluk beyani, duzenlendigi asansor guvenlik aksamini tanimlar.
 2. Yetkili temsilci

imalat9inin yukumlulukleri, sozle§mede belirtilmeleri ko§uluyla yetkili temsilcisi tarafindan, onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilebilir. Yetkili temsilci bu Ekin

 1. maddesinde yer alan imalat9inin yukumluluklerini yerine getirmez.

Ek-X

ASANSORLERiN URUN KALiTE GUVENCESiNE DAYALI TiP UYGUNLUGU

(MODUL E)

 1. Urun kalite guvencesine dayali tip uygunlugu, onaylanmi§ kurulu§un, AB tip inceleme belgesinde yer alan onayli tipe uyumlu olan veya Ek-XI’e gore onayli tam kalite guvence sistemi altinda tasarlanan, monte edilen ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayan asansor i9in, asansor monte edenin urun kalite sistemini degerlendirdigi uygunluk degerlendirme i§leminin bir bolumunu olu§turur.
 2. Asansor monte edenin yukumlulukleri

Asansor monte eden, bu ekin u9uncu maddesinde belirtilen son muayene i9in onayli bir kalite sistemini yurutur ve asansorun testini yapar ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildigi gibi gozetime tabi olur.

 1. Kalite Sistemi
  • Asansor monte eden se9tigi bir onaylanmi§ kurulu§a asansorleri hakkinda, kendi kalite sistemini degerlendirmesi i9in ba§vurur.

Ba§vuru a§agidakileri i9erir:

 1. imalat9inin adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci tarafindan yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi.
 2. Monte edilen asansorle ilgili tum bilgi.
 3. Kalite sistemi hakkinda belge.

9) Monte edilen asansorun teknik dosyasi.

 1. Benzer ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyan.
  • Kalite sistemi kapsaminda, her asansorun incelenmesi ve Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugun saglanmasi i9in ilgili uyumla§tirilmi§ standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya e§deger deneylerin yurutulmesi gerekir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

Asansor monte eden tarafindan kabul edilen butun unsurlar, gerekler, hukumler, yazili tedbirler, i§lemler ve talimatlar sistematik ve duzenli olarak belgelenir. Soz konusu kalite sistem belgesi; kalite programlari, planlari, kullanim kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayi§i saglar.

Kalite sistem belgesinde, ozellikle a§agida yer alanlarin yeterli a9iklamasi yapilmalidir:

 1. Kalite ama^ari.
 2. Kurulu§ yapisi, urun kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yonetim gucu.
 3. Asgari Ek-VI’nin 3.3. maddesinde belirtilen deneyleri de i9eren, piyasaya arz edilmeden once yurutulecek olan incelemeler ve deneyler.

9) Kalite sisteminin etkin i§lemesinin izlenmesini saglayan ara9lar.

 1. Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.
  • Onaylanmi§ kurulu§, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen §artlari saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili uyumla§tirilmi§ standardin e§deger ozelliklerini uygulayan kalite sistemi dogrultusunda bu gereklere uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansor teknolojilerinde degerlendirme tecrubesine ve Ek-I’de belirtilen temel saglik ve guvenlik gerekleri ile ilgili bilgiye sahip en az bir ki§i bulunur. Degerlendirme sureci montaj alanina ve asansor monte edenin 9ali§ma merkezine bir denetimi de i9erir.

Karar asansor monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonu9larini ve gerek9eli degerlendirme kararini i9erir.

 • Asansor monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan yukumluluklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bi9imde surdurulmesini temin eder.
  • Asansor monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmi§ kurulu§a, kalite sisteminde yapmayi du^undugu degi§iklikler hakkinda bilgi verir.
  • Onaylanmi§ kurulu§ onerilen guncelle§tirmeleri degerlendirir ve guncelle§tirilmi§ kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki §artlari saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi konusunda karar verir.

Onaylanmi§ kurulu§ kararini asansor monte edene veya yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim, incelemenin sonu9larini ve gerek9eli degerlendirme kararini i9erir.

Onaylanmi§ kurulu§, bu Yonetmeligin 21 inci ve 22 nci maddelerine gore “CE” i§aretinin yanina kimlik kayit numarasini ili§tirir veya ili§tirilmesini saglar.

 1. Onaylanmi? kurulu^un sorumlulugunda gozetim
  • Gozetim i§lemi, asansor monte edenin onaylanmi§ kalite sisteminin getirdigi yukumlulukleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin tespiti i9in yapilir.
  • Asansor monte eden, onaylanmi§ kurulu§a degerlendirme yapmak amaciyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kurulu§a ozellikle a§agida belirtilenler olmak uzere gereken her turlu bilgiyi temin eder. Bu bilgi ozellikle:
 • Kalite sistemi belgelerini,
 • Teknik dosyayi,
 • Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitlarini,

i9erir.

 • Onaylanmi§ kurulu§, asansor monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla surdurur ve asansor monte edene denetim raporu duzenler.
 • Onaylanmi§ kurulu§, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasinda onaylanmi§ kurulu§, gerekirse, kalite sisteminin i§levini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Onaylanmi§ kurulu§, asansor monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmi§sa deney raporunu verir.
 1. Asansor monte eden, son asansorun imal tarihinden itibaren on yil sure i9in;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (9) bendinde teknik dosyayi,

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Bu Ekin 3.4.1. maddesinde yer alan degi§ikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§ karari ve raporlarini,

Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda muhafaza eder.

 1. Her onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan veya geri 9ekilen kalite sistemi onay kararlarini, Bakanliga bildirir ve periyodik olarak veya talep uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanliga iletir.

Her onaylanmi§ kurulu§, geri 9ekilen ve yayimlanan kalite sistemi onaylarina ili§kin her turlu bilgiyi diger onaylanmi§ kurulu§lara iletir.

Talep uzerine, onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere saglar.

 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
  • Asansor monte eden, bu Yonetmeligin temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayan her asansor kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda onaylanmi§ kurulu§ kimlik kayit numarasi ile birlikte “CE” i§aretini ili§tirir.
  • Asansor monte eden, her asansor i9in yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansorun piyasaya arzindan itibaren on yil muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin bir kopyasini talep uzerine yetkililere saglar.
 2. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.5., 5. ve 7. maddelerinde yer alan asansor monte edenin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Ek-XI

ASANSORLERiN TAM KALiTE GUVENCESi iLE TASARIM iNCELEMESiNE

DAYALI UYGUNLUGU (MODUL H 1)

 1. Asansorun tam kalite guvencesi ile tasarim incelemesine dayali uygunlugu, onaylanmi§ kurulu§un monte edenin kalite sistemi ile uygun hallerde, asansorlerin Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilamasini saglayan asansor tasarimini degerlendirdigi uygunluk degerlendirme i§lemidir.
 2. Asansor monte edenin yukumlulukleri

Asansor monte eden, bu Ekin 3. maddesinde belirtilen asansorun tasarim, imalat, birle§tirme, montaj, son muayene ve deneyi i9in onayli bir kalite sistemini uygular ve bu Ekin 4. maddesinde belirtildigi gibi gozetime tabi olur. Asansorun teknik tasariminin yeterliligi bu Ekin

 • maddesine gore incelenir.
 1. Kalite sistemi
  • Asansor monte eden, kendi kalite sisteminin degerlendirilmesi i9in se9tigi bir onaylanmi§ kurulu§a ba§vurur.

Ba§vuru a§agidakileri i9erir:

 1. Asansor monte edenin adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci tarafindan yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi.
 2. Ozellikle tasarim ve asansorun 9ali§masi arasindaki ili§kinin anla§ilmasini saglayan bilgi ile monte edilecek asansore ili§kin tum bilgi.
 3. Kalite sistemiyle ilgili belge.

9) Ek-IV’un Bolum B’sinin 3. maddesinde a9iklanan teknik dosya.

 1. Benzer ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyan.
 • Kalite sistemi, asansorlerin uygunlugunun Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel

saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilamasini saglar. Asansor monte eden tarafindan kabul edilen butun unsurlar, gerekler, hukumler, yazili tedbirler, i§lemler ve talimatlar sistematik ve duzenli

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

olarak belgelenir. Soz konusu kalite sistem belgesi, kalite programlari, planlari, kalite kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayi§ saglar.

Kalite sisteminde ozellikle a§agidaki a9iklamalar yer alir:

 1. Kalite ama9lari ve kurulu§ yapisi, tasarim ve urun kalitesi ile ilgili kurulu§ yapisi, sorumluluk ve yonetim gucu.
 2. Standartlar da dahil olmak uzere uygulanacak teknik tasarim ozellikleri ve uyumla§tirilmi§ standartlarin ve bu standartlarin tam olarak uygulanmadigi durumlarda, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerinin saglanmasi i^in kullanilacak olan diger uygun teknik ozellikler de dahil olmak uzere tum ara9
 3. Asansorun tasariminda kullanilan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, sure9ler ve sistematik faaliyetler.

9) Malzemelerin, aksamin ve alt par9alarin tedariki yapilirken ger9ekle§tirilecek olan inceleme ve deneyler.

 1. Kullanilacak olan birle§tirme, montaj, kalite kontrol ve kalite guvence teknikleri, sure9ler ve sistematik uygulamalar.
 2. Montaj oncesinde (Montaj ko§ullarinin muayenesi: Asansor kuyusu, makina dairesi, ve benzeri.), esnasinda ve sonrasinda (Asgari Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen testler dahil) ger9ekle§tirilecek inceleme ve deneyler.
 3. Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu i§le ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.
 4. istenilen tasarim ile asansor kalitesine ula§ilmasini ve kalite sisteminin verimli 9ali§masini gozetleyecek ara9
 • Tasarimin incelenmesi
 • Onaylanmi§ kurulu§ tasarimin uyumla§tirilmi§ standartlara tam olarak uyumlu olmadigi durumlarda, tasarimin Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilayip kar§ilamadigini sorgular ve kar§ilamasi durumunda, onaylanan tasarimin belirlenmesi i9in gerekli ayrinti ve ge9erlilik sinirlarini i9eren bir AB tasarim inceleme belgesi asansor monte eden i9in duzenler.
 • Onaylanmi§ kurulu§, tasarimin, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini kar§ilamamasi durumunda AB tasarim inceleme belgesini duzenlemeyi reddeder ve ret nedenlerini ayrintilari ile belirterek asansor monte edeni bilgilendirir.

Onaylanmi§ kurulu§, yaygin olarak bilinen en geli§kin teknolojileri takip ederek onayli tipin her hangi bir teknolojik degi§iklikten dolayi Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini daha fazla saglayamayacagini ve bu degi§ikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmedigini tespit etmesi durumunda asansor monte edeni bilgilendirir.

 • Asansor monte eden, AB tasarim inceleme belgesi duzenleyen onaylanmi§ kurulu§u Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri ile uyumlulugunu veya belgenin ge9erliligi i9in gereken ko§ullari etkileyecek onaylanmi§ tasarimda ger9ekle§en degi§iklikler konusunda bilgilendirir. Bu degi§iklikler onaylanmi§ kurulu§un ilave onayiyla birlikte ozgun AB tasarim inceleme belgesine ilave bir form olarak duzenlenir.
 • Her onaylanmi§ kurulu§, AB tasarim inceleme belgeleri ve/veya her hangi bir yayimladigi veya iptal ettigi ekler konusunda Bakanligi bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep uzerine Bakanliga, AB tasarim inceleme belgelerinin listesini ve reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan her hangi bir ekini iletir.

Her onaylanmi§ kurulu§, yayimladigi ve reddettigi, iptal ettigi, askiya aldigi veya kisitladigi AB tasarim inceleme belgelerini ve/veya her hangi bir eki ve talep uzerine yayimladigi belgeleri ve/veya ekleri diger onaylanmi§ kurulu§lara iletir.

Komisyon, uye ulkeler ve diger onaylanmi§ kurulu§lar, talep uzerine bir AB tasarim inceleme belgesinin ve/veya eklerinin kopyasini edinebilir. Komisyon, uye ulkeler talep uzerine teknik dokumantasyon ve onaylanmi§ kurulu§ tarafindan ger9ekle§tirilen incelemelerin sonu9larinin bir kopyasini elde edebilir.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Asansor monte eden, asansorun piyasaya arzindan itibaren on yil sureyle AB tasarim inceleme belgelerini, eklerinin ve diger ilgili ekleri ile teknik dokumantasyonun bir kopyasini Bakanligin incelemesi igin muhafaza eder.
 • Kalite sisteminin degerlendirilmesi

Onaylanmi§ kurulu§, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen §artlari saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili uyumla§tirilmi§ standardin e§deger ozelliklerini uygulayan kalite sistemleri dogrultusunda bu §artlara uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansor teknolojilerinde degerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrubeye sahip en az bir ki§i bulunur. Degerlendirme sureci montaj alanina ve asansor monte edenin 9ali§ma merkezine bir denetimi de i9erir.

Denetim ekibi, asansor monte edenin Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini belirleme yetenegini onaylamak i9in bu Ekin 3.1. maddesi (9) bendinde belirtilen teknik dosyayi inceler ve asansorun bu gereklere uygunlugundan emin olmak i9in gerekli deneyleri ger9ekle§tirir.

Karar asansor monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim, incelemenin sonu9larini ve gerek9eli degerlendirme kararini i9erir.

 • Asansor monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan yukumluluklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bi9imde surdurulecegini temin eder.

Asansor monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmi§ kurulu§a, kalite sisteminde yapilmasi du§unulen degi§iklikler hakkinda bilgi verir.

Onaylanmi§ kurulu§ onerilen degi§iklikleri degerlendirir ve degi§tirilmi§ kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki §artlari saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi konusunda karar verir.

Kararini asansor monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirilir. Bildirim incelemenin sonu9larini ve gerek9eli degerlendirme kararini i9erir.

Onaylanmi§ kurulu§, bu Yonetmeligin 21 inci ve 22 nci maddelerine gore “CE” i§aretinin yanina kimlik kayit numarasini ili§tirir veya ili§tirilmesini saglar.

 1. Onaylanmi? kurulu^un sorumlulugu altinda gozetim
  • Gozetim i§lemi, asansor monte edenin onaylanmi§ kalite sisteminin getirdigi yukumlulukleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin tespiti i9in yapilir.
  • Asansor monte eden, onaylanmi§ kurulu§un muayene amaciyla tasarim, imalat, birle§tirme, montaj, muayene, deney ve depolama alanlarina girmesine izin verir ve ozellikle a§agida yer alan bilgiler de dahil olmak uzere tum gerekli bilgiyi saglar:
 2. Kalite sistem belgesi.
 3. Analiz, hesaplama, deney sonu9lari gibi kalite sisteminin tasarim a§amasinda hazirlanan kalite kayitlari.
 4. Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ili§kin raporlar gibi montaj ve tedarik i§lemleri ile ilgili kalite sistemi bolumu i9in hazirlanan kalite kayitlari.
 • Onaylanmi§ kurulu§, asansor monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiginden ve uyguladigindan emin olmak amaciyla belirli araliklarla denetim yapar ve asansor monte edene bir denetim raporu ile iletir.
 • Onaylanmi§ kurulu§ asansorun montaj alanina veya asansor monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler sirasinda onaylanmi§ kurulu§, gerekli olmasi halinde kalite sisteminin ve asansorun uygun i§leyi§inin kontrolu i9in deneyler yapabilir veya yapilmasini isteyebilir; asansor monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmi§sa deney raporunu iletir.
 1. Asansor monte eden, son asansor piyasaya arz edildikten sonra on yil sure i9in a§agida yer alan;
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (9) bendinde belirtilen teknik dosyayi,
 • Bu Ekin 3.5. maddesinde yer alan degi§ikliklere ait bilgiyi,

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

– Bu Ekin 3.5., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§ karar ve raporlarini,

Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda muhafaza eder.

 1. Her onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan veya geri 9ekilen tum kalite sistemi onay kararlarini, Bakanliga bildirir ve periyodik olarak veya talep uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanliga iletir.

Her onaylanmi§ kurulu§ geri 9ekilen ve yayimlanan kalite sistemi onaylarina ili§kin her turlu bilgiyi ve talep uzerine, yayimladigi onayli kararlari diger onaylanmi§ kurulu§lara iletir.

Onaylanmi§ kurulu§, teknik dosyayi, onay kararlarini ve eklerinin ve ilavelerinin bir kopyasini duzenlenme tarihi itibariyla on be§ yil muhafaza eder.

Talep uzerine, onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere saglar.

 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
 • Asansor monte eden, Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayan her asansor kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda onaylanmi§ kurulu§ kimlik kayit numarasi ile birlikte “CE” i§aretini ili§tirir.
 • Asansor monte eden, her asansor i9in yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansorun piyasaya arzindan itibaren on yil sureyle muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin bir kopyasi, talep uzerine ilgili yetkililere iletilir.
 1. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. ve 7. maddelerinde belirtilen asansor monte edenin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Ek-XII

ASANSORLERiN iMALAT KALiTE GUVENCESiNE DAYALI TiP UYGUNLUGU

(MODUL D)

 1. Asansorun imalat kalite guvencesine dayali tip uygunlugu, asansorun AB tip inceleme belgesinde yer alan onayli tiple uyumlu olmasini veya Ek-XI’e gore onayli kalite sistemi altinda tasarlanmi§ ve imal edilmi§ bir asansorle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayacak §ekilde, asansor monte edenin imalat kalite guvence sisteminin onaylanmi§ kurulu§un tarafindan degerlendirildigi uygunluk degerlendirme i§leminin bir bolumunu olu§turur.
 2. Asansor monte edenin yukumlulukleri

Asansor monte eden, asansorun imalat, birle§tirme, montaj, son muayenesi i9in onaylanan kalite sistemini yurutur ve bu Ekin 3. maddesinde yer alan deneyleri uygular ve bu ekin dorduncu maddesinde belirtildigi gibi gozetime tabi olur.

 1. Kalite sistemi
  • Asansor monte eden, se9tigi onaylanmi§ kurulu§a kalite sisteminin degerlendirmesi i9in ba§vurur.

Ba§vuru dosyasinda a§agidakiler yer alir:

 1. Asansor monte edenin adi ve adresi ile ba§vurunun yetkili temsilci tarafindan yapilmasi durumunda ise onun da adi ve adresi.
 2. Montaji tamamlanan asansore ili§kin tum bilgi.
 3. Kalite sistemine ili§kin dokuman.

9) Montaji tamamlanan asansorun teknik dosyasi.

 1. Benzer ba§vurunun bir ba§ka onaylanmi§ kurulu§a yapilmadigina dair yazili beyani.

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Kalite sistemi, asansorun Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel saglik ve guvenlik gereklerine uygunlugunu saglar.

Asansor monte eden tarafindan kabul edilen butun unsurlar, gerekler, hukumler, yazili tedbirler, i§lemler ve talimatlar sistematik ve duzenli olarak belgelenir. Soz konusu kalite sistem belgesi, kalite programlari, planlari, kalite kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayi§ saglar.

Kalite sisteminde ozellikle a§agidakilerin yeterli a9iklamalari yer almalidir:

 1. Kalite ama9lari ile kurulu§ yapisi, urun kalitesi ile ilgili sorumluluk ve yonetim gucu.
 2. Kullanilacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite guvence teknikleri, sure9leri ve sistematik faaliyetler.
 3. Montaj oncesinde, esnasinda ve sonrasinda yurutulecek olan deney ve incelemeler.

9) Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ili§kin raporlar gibi kalite kayitlari.

 1. istenilen urun kalitesini, kalite sisteminin etkin i§leyi§ini saglamak uzere gozetecek

ara9lar.

 • Onaylanmi§ kurulu§, kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesinde belirtilen §artlari saglayip saglamadigini degerlendirir. ilgili uyumla§tirilmi§ standardin e§deger ozelliklerini uygulayan kalite sistemleri dogrultusunda bu §artlara uygunlugunu kabul eder.

Denetim ekibinde, ilgili asansor teknolojilerinde degerlendirme ve Ek-I’de yer alan temel saglik ve guvenlik gerekleri ile ilgili bilgi ve tecrubeye sahip en az bir ki§i bulunur.

Degerlendirme sureci montaj alanina ve montajcinin 9ali§ma merkezine bir denetimi de

i9erir.

Karar asansor monte edene bildirilir. Bildirim, incelemenin sonu9larini ve gerek9eli degerlendirme kararini i9erir.

 • Asansor monte eden, onaylanan kalite sisteminden dogan yukumluluklerini yerine getirir ve bu durumun etkin ve uygun bir bi9imde surdurulmesini saglar.
  • Asansor monte eden, kalite sistemini onaylayan onaylanmi§ kurulu§a, kalite sisteminde yapilmasi du§unulen degi§iklikleri bildirir.
  • Onaylanmi§ kurulu§ onerilen degi§iklikleri degerlendirir ve degi§tirilmi§ kalite sisteminin bu Ekin 3.2. maddesindeki §artlari saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi konusunda karar verir.

Kararini asansor monte edene veya onun yetkili temsilcisine bildirir. Bildirim incelemenin sonu9larini ve gerek9eli degerlendirme kararini i9erir.

Onaylanmi§ kurulu§, bu Yonetmeligin 21 inci ve 22 nci maddelerine gore “CE” i§aretlemesinin yanina kendi kimlik kayit numarasini ili§tirir veya ili§tirilmesini saglar.

 1. Onaylanmi^ kurulu^un sorumlulugu altinda gozetim
  • Gozetim i§lemi, asansor monte edenin onaylanmi§ kalite sisteminin getirdigi yukumlulukleri tam anlamiyla yerine getirip getirmediginin tespiti i9in yapilir.
  • Asansor monte eden, onaylanmi§ kurulu§a muayene amaciyla imalat, birle§tirme, montaj, muayene, deney ve depolama bolgelerine girmesine izin verir ve ozellikle a§agidakileri i9eren konular hakkinda mevcut tum bilgileri saglar:
 • Kalite sistemi belgesi.
 • Teknik dosya.
 • Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ili§kin raporlar gibi kalite kayitlari.
  • Onaylanmi§ kurulu§, asansor monte edenin kalite sistemini surdurmekte oldugundan ve uyguladigindan emin olabilmek amaciyla belirli araliklarla denetim yapar ve asansor monte edene denetim raporunu verir.
  • Onaylanmi§ kurulu§ asansor monte edene beklenmedik denetimler yapabilir. Bu denetimler esnasinda onaylanmi§ kurulu§, gerektigi takdirde, kalite sisteminin uygun i§leyip i§lemedigini dogrulamak amaciyla deneyler yapabilir veya yapilmasini isteyebilir. Onaylanmi§ kurulu§ asansor monte edene denetim raporunu ve eger deney yapilmi§sa deney raporlarini verir.
 1. Asansor monte eden, asansorun piyasaya arz edildigi tarihten itibaren on yil sure i9in a§agida yer alan;

Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2016 Resmi Gazete Sayisi: 29757

 • Bu Ekin 3.1. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeyi,
 • Bu Ekin 3.1. maddesi (9) bendinde belirtilen teknik dosyayi,
 • Bu Ekin 3.4.1. maddesinde yer alan degi§ikliklere ait bilgiyi,
 • Bu Ekin 3.4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§ karar ve raporlarini,

Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda muhafaza eder.

 1. Her onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan veya geri 9ekilen kalite sistemi onay kararlarini, Bakanliga bildirir ve periyodik olarak veya talep uzerine, reddedilen, askiya alinan veya kisitlanan onayli kararlarin listesini Bakanliga iletir.

Her onaylanmi§ kurulu§ geri 9ekilen ve yayimlanan kalite sistemi onaylarina ili§kin her turlu bilgiyi ve talep uzerine, yayimladigi onayli kararlari diger onaylanmi§ kurulu§lara iletir.

Talep uzerine, onaylanmi§ kurulu§, yayimlanan kalite sistemi onay kararlarinin bir kopyasini Komisyona ve uye ulkelere saglar.

 1. “CE” i^aretlemesi ve AB uygunluk beyam
  • Asansor monte eden, Ek-I’de belirtilen temel saglik ve guvenlik gereklerini saglayan her asansor kabinine, bu Ekin 3.1. maddesinde belirtilen onaylanmi§ kurulu§un sorumlulugu altinda onaylanmi§ kurulu§ kimlik kayit numarasi ile birlikte “CE” i§aretini ili§tirecektir.
  • Asansor monte eden, her asansor i9in yazili bir AB uygunluk beyani duzenler ve Bakanligin yetki ve sorumlulugu altinda AB uygunluk beyaninin bir kopyasini asansorun piyasaya arzindan itibaren on yil sureyle muhafaza eder. AB uygunluk beyaninin bir kopyasi, talep uzerine ilgili yetkililere iletilir.
 2. Yetkili temsilci

Bu Ekin 3.1., 3.4.1., 5. ve 7. maddelerinde belirlenen asansor monte edenin sorumluluklari, sozle§melerinde belirtilmesi durumunda yetkili temsilci tarafindan onun adina ve onun sorumlulugu altinda yerine getirilir.

Tags: